Justitieminister Henriksson: Total översyn av bestämmelserna om våldtäktsbrott

Justitieministeriet 14.3.2012 13.23
Pressmeddelande -

- En promemoria om behovet att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott i vilken bestämmelserna som gäller våldtäktsbrott bedöms som en helhet blir klar vid justitieministeriet ännu under våren, lovade justitieminister Anna-Maja Henriksson i onsdags.För att kunna färdigställa promemorian har man väntat på Rättspolitiska forskningsinstitutets utredning som gavs ut i dag. - Fortsatta åtgärder planeras när promemorian är klar och remissinstanserna har yttrat sig om den.

Enligt minister Henriksson är tiden nu mogen för en helhetsbedömning av lagstiftningen som gäller dessa brott.

- På basen av denhär utredningen är det skäl att kritiskt utvärdera vår nuvarande lagstiftning, till exempel gränsdragningen mellan tvingande till samlag och våldtäkt. Vi bör överväga om vi borde övergå till en lagstiftning enligt svensk modell, enligt vilken också ringa bruk av våld eller hot om våld kategoriseras som våldtäkt.

- En annan aspekt som jag fäste uppmärksamhet vid, är nivån på de ekonomiska ersättningar som döms ut till offren. Enligt min åsikt är nivån låg med tanke på att brotten ofta lämnar någon form av varaktiga psykiska men hos offren.

- Rättspolitiska forskningsinstitutets utredning som nu publiceras är en omfattande och djupgående undersökning som ger viktig bakgrundsinformation även för lagberedningsarbetet. Det går inte att dra några långtgående slutsatser om de stora linjerna i straffpraxis utifrån enskilda rättsfall. Eftersom det finns stora variationer i gärningssätten också mellan gärningar som hör under samma brottsbeteckning, säger uppgifter som enbart gäller straffens antal och längd inte speciellt mycket. Dessutom begränsar de sekretessbestämmelser som är avsedda att skydda offret vad som kan berättas om dessa fall i offentligheten.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Robin Harms, tfn 09 1606 7506
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson