Justitieförvaltningens ICT-tjänster omorganiseras

Justitieministeriet 31.5.2012 11.00
Pressmeddelande -

Man har beslutat att omorganisera den informations- och kommunikationstekniska (ICT) tjänsteproduktionen inom justitieministeriets förvaltningsområde. Målet är att Justitieförvaltningens datateknikcentral från och med den 1 april 2013 fortsättningsvis producerar förvaltningsområdets informationstekniska bastjänster, men utvecklingen och produktionen av informationssystemen överförs till Rättsregistercentralen. Båda ämbetsverken ligger i Tavastehus.

En arbetsgrupp har tillsatts för att genomföra ändringen och styra ändringsprocessen. Ändringen genomförs i samarbete med personalen.

Genom ändringen strävas det inte efter att uppnå kostnadsbesparingar utan att öka informationsförvaltningsverksamhetens effektivitet. Ingen kommer att förlora sitt arbete på grund av ändringen. Ändringen syftar till att öka växelverkan mellan utvecklingen av kärnverksamheten och informationsförvaltningen. Målet är också att trygga högklassiga informationstekniska bastjänster inom förvaltningsområdet nu när statsförvaltningen bereder sig på att samordna de branschoberoende uppgifterna vid statens ICT-servicecentraler.

För närvarande finns det 130 anställda vid Justitieförvaltningens datateknikcentral och 54 anställda vid Rättsregistercentralen.

Ytterligare upplysningar:
dataadministrationschef Max Hamberg, tfn 02951 50134
specialsakkunnig Riitta Marttila, tfn 02951 50542
e-post: fö[email protected]

Från ren teknologi till en effektiv del av verksamheten. Omorganisering av serviceproduktionen inom dataadministrationen

Rättsregistercentralen

Justitieförvaltningens datateknikcentral

Anna-Maja Henriksson