Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Nicosia

Justitieministeriet 19.7.2012 21.00
Pressmeddelande -

Under Cyperns EU-ordförandeskap sammanträder rådet för rättsliga och inrikes frågor till informellt möte i Nicosia på måndagen den 23 och tisdagen den 24 juli. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På tisdag diskuterar justitieministrarna principerna för reformen av EU:s dataskyddslagstiftning. Avsikten är att modernisera bestämmelserna så att de motsvarar den tekniska utvecklingen och de nya sätten att behandla och överföra personuppgifter.

En annan fråga som diskuteras är på vilket sätt det kan skapas bättre möjligheter för myndigheterna i medlemsstaterna att frysa och förverka brottsnytta som fåtts genom gränsöverskridande och allvarlig brottslighet. Särskilt diskuteras hurdana bestämmelser det behövs inom EU om förverkande av brottsnytta utan fällande dom. Ministrarna diskuterar också om vilka rättsskyddsåtgärder det behövs för att skydda den vars egendom ärendet gäller.

Ministrarna diskuterar också det nya europeiska förfarandet för bevarande av bankkontotillgångar som håller på att beredas. Genom detta förfarande kan borgenärer förhindra att deras gäldenärer överför tillgångar till utlandet för att göra dem oåtkomliga för sina borgenärer.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
och konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170

Anna-Maja Henriksson
EU