Kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyn tehostaminen EU:ssa

Oikeusministeriö 10.4.2014 10.04
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisuun sovellettavan sääntelyn tarkistamista. Tarkoituksena on panna täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskeva asetus.

Uuden direktiivin mukaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa tulee olla vaihtoehtoisia, tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, joiden puoleen on mahdollista kääntyä kuluttajariitaa koskevassa asiassa. Vaihtoehtoisissa riidanratkaisuelimissä käsitellään sellaisia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja, jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen kauppaan. Riidanratkaisuelinten on täytettävä tietyt laatuvaatimukset, jotka koskevat riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden asiantuntemusta ja riippumattomuutta sekä menettelyn avoimuutta ja tehokkuutta.

Suomessa kuluttajariitoja varten on kattava riidanratkaisuelinten verkosto. Siihen kuuluvat mm. kuluttajariitalautakunta ja liikennevahinkolautakunta sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta. Lautakuntien toiminta täyttää pääosin direktiivin laatuvaatimukset.

Työryhmän tehtävänä on valmistella säännökset, jotka ovat tarpeen EU:n direktiivin ja asetuksen täytäntöönpanemiseksi Suomessa. Samalla työryhmä selvittää mahdollisuutta tehostaa kuluttajariitalautakunnan toimintaa esimerkiksi keskittämällä vakuutusasioiden vaihtoehtoinen riidanratkaisu Vakuutuslautakuntaan. Lisäksi työryhmän tulee direktiivin näkökulmasta selvittää kuluttajaneuvonnan asemaa osana vaihtoehtoista riidanratkaisua.

Kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskeva asetus tehostaa erityisesti rajat ylittävään verkkokauppaan liittyvien kuluttajariitojen käsittelyä. Asetuksella on perustettu verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, joka yhdistää kaikkien jäsenmaiden vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet. Kuluttaja voi tehdä foorumin välityksellä valituksen toisen jäsenvaltion vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen sellaisesta tuotteesta tai palvelusta, joka on ostettu kyseisessä valtiossa toimivasta verkkokaupasta. Foorumi helpottaa asiointia ja toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Työryhmän tulee saada ehdotuksensa valmiiksi 31.12.2014 mennessä. Direktiivi on saatettava voimaan viimeistään 9.7.2015. Riidanratkaisufoorumin toiminta verkossa käynnistyy puoli vuotta myöhemmin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
EU