Suomalaisen demokratian haasteena osallistumisen eriarvoistuminen

Oikeusministeriö 18.2.2014 8.37
Tiedote -

Valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä on arvioitu demokratiapolitiikan toteutumista ja kerätty kansalaisjärjestöjen näkemyksiä demokratiaan liittyvistä haasteista. Selonteko annetaan eduskunnalle keväällä 2014.

Selonteon tausta-aineistoksi tehdyn arvion mukaan kansalaisten osallistuminen politiikkaan perinteisillä vaali- ja puolueareenoilla on vähentynyt. Osallistuminen on myös eriarvoistunut vaikka kansalaisten kiinnostus politiikkaa kohtaan onkin viime vuosina lisääntynyt.

Arvion tehneen emeritusprofessori Heikki Paloheimon mukaan julkisen vallan tulisi etsiä keinoja, jolla koulutukseen, tietämykseen ja poliittisen lukutaidon eroihin perustuvaa syvenevää osallistumisen kuilua voidaan kuroa umpeen. Demokratiapolitiikan haasteena on etsiä keinoja, joilla kansalaisten lisääntynyt kiinnostus osallistua erilaisilla uuden tyyppisillä tavoilla voidaan kanavoida kansalaisten ja julkisen hallinnon väliseksi demokratiaa edistäväksi vuoropuheluksi.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE tuotti raportin suomalaisen demokratian haasteista ja ratkaisuista järjestöjen näkökulmasta. Raportissa ehdotettiin muun muassa osallistavamman koulutusjärjestelmän kehittämistä, media- ja kansalaiskasvatuksen vahvistamista, hallinnon avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa viestintää ja eri tahojen kuulemista verkkoa hyödyntäen. KANEn mielestä huomiota tulisi kiinnittää erityisesti eri väestöryhmien tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin.

Keskustele oikeusministerin kanssa demokratiasta

Demokratiapoliittiseen selontekoon liittyen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson osallistuu verkkokeskusteluun demokratian nykytilasta ja tulevaisuudesta tänään tiistaina 18. helmikuuta kello 12.15–13.00 osoitteessa: www.otakantaa.fi/demokratian_tulevaisuus. Keskustelu on avoin kaikille.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson