Sinikka Keskinen: Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia – Nytkö se toteutuu?

2.2.2015          fi | sv

Otsikon iskulause oli aikanaan Euroopan laajuisen yhdenvertaisuuskampanjan tunnus. Tavoitteena oli kasvattaa erilaisten ihmisten keskinäistä kunnioitusta ja yhtäläisen ihmisarvon tunnustamista. Tänä päivänä puhumme monimuotoisuuden hyväksymisestä, kaikille yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja oikeudesta syrjimättömään kohteluun.

Vuoden alusta voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain tavoitteena on tarjota yhtäläinen suoja syrjintää vastaan syrjintäperusteesta ja elämänalasta riippumatta. Hyvä lainsäädäntö on perusedellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle, mutta lain tavoitteiden toteutuminen vaatii paljon muutakin: tietoisuuden herättämistä, tietoa ja osaamista lain velvoitteiden täyttämiseksi ja tehokasta valvontaa.

Lisäksi tarvitaan halua parantaa erityisesti niiden ihmisten ja ryhmien mahdollisuuksia, jotka ovat muita heikommassa asemassa ja vaarassa tulla sen vuoksi syrjityiksi. Lain toimeenpano vaatii rinnalleen myös yhdenvertaisuustilanteen kehittymisen ja asenneilmapiirin seuraamista sekä toimia eri väestöryhmien välisten hyvien suhteiden edistämiseksi.

Uuden yhdenvertaisuuslainsäädännön valmisteluvastuu on ollut monivuotinen prosessi, jota on vedetty OM:stä käsin. Lain valvonnasta vastaavat itsenäisinä viranomaisina oikeusministeriön yhteydessä toimivat yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva työsuojeluhallinto. Yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävää toimintaa koordinoidaan valtioneuvostotasolla oikeusministeriössä, kuten myös syrjinnän seurantajärjestelmän toimeenpanoa.

Tiedossa seminaareja ja kampanjoita

Koska yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite koskee laajaa joukkoa toimijoita ja syrjinnän kielto eri ikä- ja vähemmistöryhmiä sekä eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä, tarvitaan monipuolisia keinoja ja toimenpiteitä lain sisältöjen tunnetuksi tekemiseksi.

Ensimmäinen uutta lainsäädäntöä koskeva seminaari järjestetään helmikuun alussa yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Kiinnostusta ja tiedontarvetta näyttää olevan paljon, sillä Pikkuparlamentin auditoriossa järjestettävä seminaari täyttyi muutamassa päivässä. Jo tätä ennen on järjestetty pienimuotoisempia ja kohdennettuja koulutustilaisuuksia mm. tuomareille ja syyttäjille, poliisille ja kansalaisjärjestöjen johdolle.

Koulutustilaisuuksia järjestetään jatkossakin. Lisäksi työlistalla on yhdenvertaisuussuunnittelua tukevien oppaiden uusiminen, tiedottamista eri muodoissa ja erilaisten esitteiden valmistamista. Yrityksille on myös valmistumassa oma materiaali yhdenvertaisuussuunnittelun avuksi.

Euroopan unionin rahoitusinstrumentit ovat jo pitkään antaneet mahdollisuuden lisäresurssien hankkimiseen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän torjumiseksi. Hankkeita on Suomessa toteutettu usean ministeriön yhteistyönä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. vammaisjärjestöt, saamelaisjärjestöt, romanijärjestöt, Setan jäsenjärjestöt ja maahanmuuttajajärjestöt.

Tarkoitus on, että oikeusministeriö jatkossa hakee hankerahoitusta ja järjestää syrjinnän vastaisia kampanjoita, konferensseja, tutkimusta, julkaisuja, koulutusohjelmia jne. yhdessä em. toimijoiden kanssa. Hyvä esimerkki aiemmista kohdeyleisönsä hyvin tavoittaneista kampanjoista on mielestäni ”Meijän puolue” -kampanja, joka oli kohdennettu nuorille ja rakentuu eturivin rap-muusikoiden esityksille ennakkoluulojen murtamiseksi romaneita kohtaan.

Oikeusministeriö tulee kehittämään myös omaa toimintaansa yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ministeriössä ja koko hallinnonalalla tullaan arvioimaan yhdenvertaisuustilannetta ja nykyisiä edistämistoimia. Tässä yhteydessä on tarkoitus tunnistaa ne keskeiset kysymykset, joita yhdenvertaisuussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä painotetaan.

___________________

Kirjoittaja on vetänyt vuodesta 2008 sisäministeriön yhdenvertaisuustiimiä, jonka henkilöstö siirtyi vuoden 2015 alusta oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.

 Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.