Skip to content
Government and ministries Media

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllmõš jåttai

Oikeusministeriö 26.11.2020 14.07

Vuõiggâdvuõttministeria lij šiõttääm tåimmkååʹdd valmštõõllâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsid. Sääʹmteeʹǧǧest uʹvddum lääʹjj šiõttõõzz liâ kooi-ne mieʹrin vuâmmnam, da šiõttõõzzi tåimmjemvuõđâst lij aiccâm väʹǯǯlõõzzid.

- Leäm pueʹrrmiõlâst, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttõõzz valmšteeʹj tåimmkååʹdd tuâjj peäss ååʹn jåttjed. Alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõđi staanmõš oudldââst, što säʹmmlai jiõččvaaldšemvuõđ kuõskki šiõttõõzz liâ ääiʹj tääʹzzest. Ååʹn lij pueʹrmõs äiʹǧǧ vuäǯǯad muttsid äigga, vuõiggâdvuõttministeria Anna- Maija Henriksson ceälkk. 

Muuttâstuâjj vuâđđan liâ vuâđđvuõiggâdvuõđ da jeeʹres vuâđđeemlääʹjj šiõtteem õõlǥtõõzz, Lääʹddjânnam čõʹnne meeraikõskksa ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžž, ÕM alggmeerlai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs de jeeʹres vuõiggâdvuõđ da meeraikõskksa vuõiggâdvuõđ ooudummuš de mõõnniäiggsa räʹtǩǩõõzz.  

Tåimmkådda kollʼje eʹtǩǩeei halltõspeällõõǥǥin da sääʹmteeʹǧǧest da tõn saaǥǥjååʹđteeʹjen tåimmai vuõiggâdvuõttministeria veʹrǧǧkoontârnaačaʹlneǩ Pekka Timonen

Tåimmkååʹdd tåimmpââʹjj lij 1.12.2020 - 15.5.2021.

Pâʹjjminister Sanna Marin  halltõsäʹššliist  mieʹldd halltõs ââʹn ääʹrvest da ooudad  puki säʹmmlai da sääʹmmäʹrttli ǩiõllʼlai da kulttuurlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest vääldeen vuâmmša meeraikõskksaid suåppmõõžžid.

Lââʹssteâđaid: 
Juâǥǥasnaačaʹlneǩ Johanna Suurpää, tel. +358 295150534, ouddnõmm.sokknõ[email protected]
Valdiapiisar Malin Brännkärr, tel. +358 40 534 7727, ouddnõmm.sokknõ[email protected]
Ministeeʹr jeäʹrbužveäʹǩǩteei Niklas Mannfolk, p. +358 50 306 3990, ouddnõmm.sokknõ[email protected]

Haʹŋǩǩõsikkân: Sääʹmteʹǧǧlääʹjj mottmõš 

Back to top