Tuomioistuinviraston perustamista valmisteleva toimikunta 16.5.2016 - 28.2.2017

OM013:00/2016 Body

Hankkeen keskeisenä sisältönä on kohdasta 1 ilmenevä tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu.

Basic information Completed

Project number OM013:00/2016

Case numbers OM 9/021/2016

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 16.5.2016 –

Date of appointment 16.5.2016

Goals and results

Hankkeen tehtävänä on tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu. Tehtävää varten asetetun toimikunnan tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työn tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella. Oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava tuomioistuinvirasto palvelisi koko tuomioistuinlaitosta. Toimeksiannon mukaan oikeusministeriö vastaisi jatkossakin tuomioistuimiin liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta ja muiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta, strategisista linjauksista, kehys- ja talousarviovalmistelusta sekä tärkeimmistä EU- ja kansainvälisen yhteistyön asioista. Oikeusministeriö vastaisi myös tuomioistuinviraston tulosohjauksesta. Tuomioistuinvirasto kävisi tulosneuvottelut yksittäisten tuomioistuinten kanssa. Toimikunnan on koottava ehdotukseensa tuomioistuinviraston hoidettavaksi esitettävät tehtävät ja esitettävä perusteltu arvio niiden asianmukaiseen hoitamiseen tarvittavan henkilökunnan määrästä ja palkkakustannuksista. Toimikunnan ehdotukseen tulee sisältyä esitys tuomioistuinviraston hallintorakenteesta, johtamisesta, ylimmän johdon nimittämisestä ja henkilöstöstä. Toimikunnan tulee selvittää oikeusministeriössä tuomioistuinlaitoksen strategisen suunnittelun ja tuomioistuinviraston tulosohjauksen edellyttämät henkilöresurssit ja niiden organisointi osaksi oikeusministeriötä. Toimikunnan tulee niin ikään selvittää sekä oikeusministeriöstä virastoon siirrettävien, tuomioistuinten toimintaa palvelevien operatiivisten keskushallintotehtävien että tuomioistuimista virastolle siirrettävien tehtävien kustannus- ja henkilöstövaikutukset. Muiden tehtävien ohella toimikunnan on harkittava myös lainkäyttöhenkilöstön toimintaa koskevan valvontaelimen, kuten ammattieettisen lautakunnan, perustamista viraston yhteyteen ja selvitettävä tuomarinvalintalautakunnan ja hallituksen esityksessä HE 7/2016 vp. ehdotetun tuomarinkoulutuslautakunnan organisoiminen osaksi tuomioistuinvirastoa.

Summary

Hankkeen keskeisenä sisältönä on kohdasta 1 ilmenevä tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu.

Starting points

Hankkeen pohjana ovat oikeusministeriön 1.6.2012 asettaman neuvottelukunnan valmistelema oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013 - 2025 (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013), johon on kirjattu yhtenä oikeushallinnon rakenteita koskevana ehdotuksena tuomioistuinviraston perustaminen. Myös valtiovarainministeriön vuonna 2015 valmistuneessa keskushallinnon virastorakennetta koskevassa selvityksessä "Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta" (VM:n julkaisuja 3/2015) on muun ohella ehdotettu, että tuomioistuinten sisäistä hallintoa, kehittämistä ja ohjaamista varten perustetaan erillinen tuomioistuinvirasto.