Oikeudenkäynti hallintoasioissa

OM014:00/2015 Statute drafting

Uusi laki korvaa hallintolainkäyttölain (586/1996). Uuden yleislain valmistelussa on otettu huomioon hallintolainkäyttölain soveltamisesta saadut käytännön kokemukset sekä muut hallintolainkäytön kehittämishankkeet.

Basic information Completed

Project number OM014:00/2015

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.9.2015 – 5.7.2019

Date of appointment 1.9.2015

Relation to the Government Programme

Kivijalkahankkeet

Key projects Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Measures Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano mm. käräjäoikeuksien rakenneuudistus, korkeimpien oikeuksien yhdistäminen, tuomioistuinvirasto.

Law drafting

HE laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 1.2.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  11/2018
  14/2018
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

  • 808/2019 - 859/2019

Parliamentary reply EV 295/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudella lailla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Additional information

 • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for spring session 2018

Contact person
Arja Manner, lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50450

Goals and results

Tavoitteena on ollut, että oikeudenkäyntimenettelystä hallintoasioissa säädetään nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Uudessa yleislaissa on otettu huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.

Summary

Uusi laki korvaa hallintolainkäyttölain (586/1996). Uuden yleislain valmistelussa on otettu huomioon hallintolainkäyttölain soveltamisesta saadut käytännön kokemukset sekä muut hallintolainkäytön kehittämishankkeet.

Starting points

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) tuli voimaan vuonna 1996. Oikeusministeriö asetti vuonna 2008 prosessityöryhmän selvittämään ja arvioimaan hallintolainkäyttölain nykyisten menettelysäännösten toimivuuden ja niiden tarkistamis- ja täydentämistarpeet. Työryhmä antoi välimietinnön (Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2009:19) ja loppumietinnön (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 4/2011). Mietinnöistä saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmät (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 63/2010 ja Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 40/2011). Valmistelua on jatkettu oikeusministeriössä työryhmän loppumietinnön ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta. Valmistelussa on ollut mukana hallintotuomioistuinten tuomareista koostuva asiantuntijaverkosto. Luonnoksesta on saatu lausunnot (Oikeudenkäynti hallintoasioissa. Lausuntotiivistelmä OMML 48/2017), joiden pohjalta ehdotuksia on tarkistettu.

Read more

Ministry of Justice Decision 11.7.2019 16.04
Ministry of Justice Decision 5.7.2019 7.29