Konkurssilain tarkistaminen

OM017:00/2015 Statute drafting

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön (lait 364–368/2017). Toisessa vaiheessa yksinkertaistettiin ja nopeutettiin konkurssimenettelyä ja säädettiin uusi laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (lait 664–676/2019).

Project status

Basic information In progress

Project number OM017:00/2015

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 14.10.2015 – 31.3.2018

Date of appointment 14.10.2015

Relation to the Government Programme

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Key projects Sujuvoitetaan säädöksiä

Measures Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Law drafting

HE laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  45/2018
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

  • lait 364-370/2017 ja 664-676/2019

Parliamentary reply EV 40/2017
Parliamentary reply EV 311/2018

Yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja digitalisoidaan konkurssimenettelyä. Säädetään konkurssipesän julkisoikeudellisesta ympäristövastuusta. Parannetaan konkurssimenettelyn toimivuutta muutoin.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Additional information

 • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

 • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for autumn session 2018

Contact person
Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos

Goals and results

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön. Työn toisessa vaiheessa tavoitteena oli selvittää konkurssimenettelyn kansallisia muutostarpeita ja toteuttaa tarvittavat muutokset. Hankkeessa yksinkertaistettiin konkurssimenettelyn velkaselvittelyä keventämällä pesäluettelon sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta. Konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikasääntelyä ja mahdollisuuksia sen noudattamisen valvontaan tehostettiin menettelyn nopeuttamiseksi. Pesänhoitajalle asetettiin velvollisuus ottaa tietyissä tilanteissa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon ilman valvontaa. Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (Kosti) säädettiin uusi laki. Pesänhoitajalla ja selvittäjällä on lain myötä velvollisuus tallentaa järjestelmään tietyt tiedot ja asiakirjat. Konkurssilakiin ja yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin lisättiin säännökset mahdollisuudesta toimittaa tiedoksiantoja järjestelmän avulla, ja sähköisiä tiedoksiantomahdollisuuksia lisättiin muutoinkin. Ympäristövastuiden asemaa konkurssissa koskevat säännösehdotukset jäivät perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 69/2018 vp) johdosta toteutumatta.

Summary

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön (lait 364–368/2017). Toisessa vaiheessa yksinkertaistettiin ja nopeutettiin konkurssimenettelyä ja säädettiin uusi laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (lait 664–676/2019).

Starting points

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleenlaadittu asetus (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenettelyistä on annettu 20 päivänä toukokuuta 2015. Sitä sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2017. Jäsenvaltioille asetettua velvoitetta perustaa maksukyvyttömyysrekisteri sovelletaan 26 päivästä kesäkuuta 2018. Asetuksella kumotaan aikaisempi maksukyvyttömyysasetus (EY) N:o 1346/2000.

Konkurssilaki (120/2004) on ollut voimassa yli kymmenen vuotta, minkä vuoksi sen toimivuuden arviointi tuli ajankohtaiseksi. Konkurssiasiain neuvottelukunta teki oikeusministeriölle kaksi aloitetta konkurssilain muuttamiseksi. Ensimmäisen aloitteen mukaan ympäristövastuiden asema konkurssissa tulisi nimenomaisesti ratkaista lain tasolla. Toisessa aloitteessa ehdotetaan muun muassa konkurssimenettelyn yksinkertaistamista.

Additional information

Read more

Ministry of Justice Decision 17.5.2019 11.36
Ministry of Justice Decision 16.5.2019 13.36