Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

OM030:00/2021 Statute drafting

Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain ja niiden muutosehdotuksiin mahdollisesti liittyvän muun lainsäädännön muuttamisesta.

Basic information Completed

Project number OM030:00/2021

Case numbers VN/12884/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule – 8.7.2022

Date of appointment 18.5.2021

Law drafting

HE laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Parliamentary reply EV 79/2022

Esitys yhtiökokousta ja osuuskunnan kokousta koskevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokouksen sallimiseksi.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

  • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 074
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on helpottaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yhtiökokousten sekä osuuskunnan ja edustajiston kokouksiin etäosallistumista ja sallia verkkokokousten järjestäminen siten, että yhteisöissä voidaan hyödyntää uuden kokoustekniikan mahdollisuudet. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa ja lisätä osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksia, ottaen huomioon osakkaiden ja jäsenten oikeutetut odotukset ja erilaiset valmiudet käyttää uusia osallistumiskeinoja. Lisäksi tavoitteena on selvittää uudesta päätöksentekomenettelystä mahdollisesti aiheutuva muun lainsäädännön, kuten kaupparekisteri- ja arvopaperilainsäädännön, muutostarve.

Summary

Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain ja niiden muutosehdotuksiin mahdollisesti liittyvän muun lainsäädännön muuttamisesta.

Starting points

Tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä yhteisöjen ja niiden osakkaiden ja jäsenten valmiudet ja osaaminen näiden palveluiden käyttämiseen kehittyvät niin, että etäosallistuminen ja kokouksen järjestäminen pelkästään verkossa tarjoavat jo nyt usein käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle yhteisön päätöksenteon järjestämiseksi ja osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Toisaalta voimakkaasta kehityksestä huolimatta kaikilla yhteisöillä ja niiden osakkailla tai jäsenillä ei ole vielä valmiuksia tällaisen päätöksenteon järjestämiseen tai siihen osallistumiseen.

Vuosien 2020-2021 poikkeuksellisissa pandemiaoloissa yhteisöjen kokouksia koskevien väliaikaisten lakien (290/2020 ja 677/2020) ja yhteisölainsäädännön sallimat menettelyt ovat merkittävästi lisänneet erilaisten sähköisten etäosallistumispalveluiden ja yhteisöjen verkkoviestinnän kehittämistä ja käyttöä. Käytettävissä olevan tiedon mukaan kehitys jatkuu vuoden 2021 kokouksissa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnössä (OM 2020:4) ehdotettiin yhdistyslakiin säännöksiä etäosallistumisen helpottamisesta ja verkkokokousten sallimisesta perinteisen yhdistyksen kokouksen ja valtuutettujen kokouksen vaihtoehtona. Lausuntokierros ehdotusta kannatettiin. Yhdistyslain osalta jatkovalmistelusta päätetään erikseen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.