Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu

OM045:00/2021 Statute drafting

Saatetaan ajan tasalle julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset.

Project status

Basic information Completed

Project number OM045:00/2021

Case numbers VN/18255/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 17.8.2021 – 30.11.2022

Date of appointment 17.8.2021

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Kalle Mäenpää, lainsäädäntöneuvos
tel. 029 515 0063
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Hankkeessa arvioidaan julkisyhteisön vahingonkorvauslain mukaista sekä julkisiin palveluihin liittyvää korvausvastuuta kuin myös vapaudenmenetysten, pakkokeinojen ja poliisin toimivaltuuksien käyttämisestä aiheutuneen vahingon korvaamista. Tarkastelun kohteena ovat lisäksi mahdollinen tarve säätää julkisyhteisön toiminnassa perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta sekä viranomaisen harjoittamasta virheellisestä tai laiminlyödystä neuvonnasta aiheutuneesta vahingosta.

Summary

Saatetaan ajan tasalle julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset.

Starting points

Hanke liittyy vuonna 1998 aloitettuun vahingonkorvauslain uudistamiseen. Henkilövahinkojen korvaamista koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2006 alusta.

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta on oikeusministeriön antaman toimeksiannon perusteella selvitetty vuonna 2010 valmistuneessa selvityksessä (OM Selvityksiä ja ohjeita 59/2010). Selvityksestä saaduista lausunnoista on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 10/2011).

Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistuksessa (Komiteanmietintö 2009:2) sekä kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisessa henkilöön kohdistuvissa palveluissa (OM Mietintöjä ja lausuntoja 13/2011, 2020:3 ja 2020:18) katsottiin, että näitä koskevia vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä tulisi käsitellä osana julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun uudistamista.

Additional information

Read more

Työryhmä ehdottaa julkisyhteisön korvausvastuun uudistamista

Ministry of Justice Press release 19.1.2023 15.13