Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaisista

OM049:00/2021 Statute drafting

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista. Virastossa on viranomaisille yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Basic information Completed

Project number OM049:00/2021

Case numbers VN/21073/2021

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 6.4.2021 – 31.12.2022

Date of appointment 6.4.2021

Law drafting

HE laiksi oikeushallinnon erityisviranomaisista
  • 1

    Under preparation

    Added to session on 27.8.2021
  • Not issued during the session

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2023.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

  • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 456
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Edellä mainituista viranomaisista suurimman osan talous- ja henkilöstöhallinnollisia tehtäviä hoidetaan nyt oikeusministeriössä. Tavoitteena on järjestää henkilömäärältään pienten viranomaisten tuki- ja hallinnolliset palvelut uudelleen niin, ettei niiden itsenäistä asemaa vaaranneta eikä tehtäväkenttää muuteta. Käytännössä tuki- ja hallintopalvelut erillisviranomaisille tuottaisi jatkossa perustettavan viraston hallintopalveluyksikkö.
Tavoitteena on viranomaisten hallinnollisten palvelujen järjestäminen niin, että ne palvelevat entistä paremmin toimintaa. Muutos parantaisi erityisviranomaisten mahdollisuuksia suunnata resurssinsa sisältötyöhön. Järjestely vähentäisi myös toimijoiden haavoittuvuutta.

Uudistus selkiyttäisi samalla oikeusministeriön tehtäviä, kun ministeriö voisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin.

Summary

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista. Virastossa on viranomaisille yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Starting points

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä ja kooltaan pieniä viranomaisia. Näitä ovat lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Ministeriö tuottaa näille toimijoille myös tukipalveluita. Vastaavantyyppisiä hallinnonalan viranomaisia ovat konkurssiasiamiehen toimisto ja kuluttajariitalautakunta.

Kaikilla näillä viranomaistoimijoilla on tehtävässään itsenäinen ja riippumaton asema. Tässä suhteessa ongelmallista on, että näistä useimpien viranomaisten hallinnollisia tukitehtäviä hoidetaan poliittisesti johdetussa ministeriössä. Toisekseen ministeriöiden tulisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin, mikä ei oikeusministeriön osalta nykytilanteessa toteudu. Kolmanneksi edellä mainitut viranomaiset ovat pieniä ja haavoittuvia.

Vuonna 2019 oikeusministeriö teetti oikeushallintovirastoselvityksen, jossa selvitettiiin oikeusministeriön hallinnonalan pienten toimijoiden hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoamista siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden tehtäväkenttää muutettaisi. Selvitys koski HEUNIa, lapsiasiavaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta, tasa-arvovaltuutettua, tiedusteluvalvontavaltuutettua, tietosuojavaltuutettua ja yhdenvertaisuusvaltuutettua (erillisvirastot). Selvitys päätyi kahteen vaihtoehtoiseen malliin. Ensimmäisessä mallissa tietosuojaviranomaisesta muodostettaisiin virasto, jonka hallinto hoitaisi myös muiden erillisvirastojen hallinto- ja tukitehtäviä. Toisessa mallissa perustettaisiin uusi Oikeushallintovirasto, joka hoitaisi erillisvirastojen hallintoasioita. (Oikeushallintovirastoselvitys, Selvityksiä ja ohjeita 2019:11)

Vuonna 2020 oikeusministeriö teetti jatkoselvityksen edelliselle selvitykselle. Selvityksessä tarkennettiin, kuinka erillisvirastojen yhteiset hallinnolliset palvelut voidaan järjestää turvaten samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus. Lisäksi selvityksessä esitettiin, että virastokokonaisuuteen liitetään myös konkurssiasiamiehen toimisto ja kuluttajariitalautakunta. (Selvitys oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä, Selvityksiä ja ohjeita 2020:21). Sittemmin hankkeen piiriin on lisätty oikeudenkäyntiavustajalautakunta ja vanhusasiavaltuutettu.

Hallituksen esitys valmistellaan osana oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset -viraston perustamishanketta, jonka oikeusministeriö on asettanut ajalle 6.4.2021 – 31.12.2022.

Read more

Lakiluonnos oikeushallinnon erityisviranomaisten virastosta lausunnolla

Ministry of Justice Press release 20.12.2021 12.08