Korruptionvastainen yhteistyöverkosto - toimikausi 2022 - 2024

OM006:00/2022 Toimielin

Oikeusministeriö on asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston toimikaudelle 2022 - 2024. Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM006:00/2022

Asianumerot VN/3044/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.3.2022 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Juha Keränen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 142
[email protected]

Yhteyshenkilö
Venla Mäntysalo, erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on:
edistää keskustelua korruption torjunnasta ja sen tärkeydestä kansallisella tasolla, edistää voimassaolevan korruptionvastaisen strategian toimeenpanoa ja toteuttaa vuosille 2021-2023 hyväksytyn strategian mukaisesti verkostolle osoitettuja tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä osallistua seuraavan kansallisen korruptionvastaisen strategian valmisteluun,

edistää tietoisuutta korruptiosta, korruption torjunnan tärkeydestä ja korruptionvastaisesta toiminnasta valtio-, kunta- ja yksityisellä sektorilla sekä omissa organisaatioissaan ja sidosryhmissään,

osallistua toimituskuntaan, joka vastaa oikeusministeriön ylläpitämän korruptiontorjunta.fi – verkkosivuston sisällöntuottamisesta,

edistää korruptiota koskevaa tutkimusta, seurata sen tuloksia ja edistää niiden käyttöä päätöksenteon tukena, seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten (YK:n korruptionvastainen yleissopimus, OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus ja Euroopan neuvoston rikos- ja siviili oikeudelliset korruption vastaiset sopimukset) ja niiden noudattamista valvovien kansainvälisten toimielinten asettamien velvoitteiden täytäntöönpanoa,

ja osallistua keskusteluun korruption torjunnan kannalta relevantin lainsäädännön kehittämiseksi.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston toimikaudelle 2022 - 2024. Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän.

Lähtökohdat

Korruptionvastainen yhteistyöverkosto asetettiin ensi kerran vuonna 2002. Verkoston toimintaa jatkettiin viimeksi 31.12.2021 saakka. Verkoston perustamisen taustalla on ollut aikanaan Euroopan neuvoston yhteyteen perustetun korruptionvastaisen toimielimen (GRECO) antama suositus. GRECOn suosituksen mukaan sen jäsenmailla tulisi olla yhteistyöelin, jonka tehtävänä on ennen kaikkea korruptionvastaisen tiedon ja käytäntöjen vaihto eri viranomaisten välillä.
Suomi on osapuolena myös YK:n korruptionvastaisessa yleissopimuksessa. Yleissopimus edellyttää sekin korruptionvastaisen toimielimen perustamista. Toimielimen tulee sopimuksen mukaan muun muassa ottaa käyttöön ja edistää tehokkaita käytäntöjä korruption torjumiseksi sekä lisätä ja jakaa tietoa korruption torjunnasta. Yhteistyöverkostolla on ollut tärkeä tehtävä korruptionvastaisen poikkihallinnollisen yhteistyön edistämisessä.

Lisää aiheesta