Koordinaatiohanke: DINO - Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen sekä nuorten osallisuuden edistäminen

OM010:00/2018 Kehittäminen

Koordinaatiohanke on jaettu seitsemään osioon: 1) Opettajankoulutuksen ja oppimateriaalien kehittäminen, 2) Nuorten yhdenvertaiseen osallisuuteen liittyvän toiminnan vahvistaminen, 3) Nuorten osallisuuden edistämiseen liittyvät kokeilut ja mallinnukset, 4) Viranomaisten tietoisuuden lisääminen, 5) Tutkimukset ja selvitykset, 6) Nuorten kuuleminen, ja 7) Demokratiapalkinto 2018.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM010:00/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.4.2018 – 31.12.2019

Asettamispäivä 23.4.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on koota yhteen ja koordinoida valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on edistää eri hankeosioiden välistä tiedonkulkua ja toimijoiden verkostoitumista sekä seurata toimenpiteiden toteutusta ja raportoida niiden etenemisestä valtioneuvoston tasolla. Oikeusministeriö asettaa hankkeelle koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on tukea koordinaatiohankkeen toteutusta, varmistaa tiedonkulkua eri hankeosioiden ja toimijoiden välillä sekä seurata valtioneuvoston linjaamien ja hankesuunnitelmassa tarkennettujen toimenpiteiden toteutusta.

Tiivistelmä

Koordinaatiohanke on jaettu seitsemään osioon: 1) Opettajankoulutuksen ja oppimateriaalien kehittäminen, 2) Nuorten yhdenvertaiseen osallisuuteen liittyvän toiminnan vahvistaminen, 3) Nuorten osallisuuden edistämiseen liittyvät kokeilut ja mallinnukset, 4) Viranomaisten tietoisuuden lisääminen, 5) Tutkimukset ja selvitykset, 6) Nuorten kuuleminen, ja 7) Demokratiapalkinto 2018.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on linjannut vuosille 2017-2019 laadituissa demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa (DPT), kansallisessa perus- ja ihmisoikeus-toimintaohjelmassa (PIO) sekä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) toimenpiteitä nuorten osallisuuden edistämiseksi sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi osana uusien opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa. Linjatut toimenpiteet (suluissa ohjelma, toimenpiteen numero ja vastuutahot): •
- Kootaan nykyiset demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvät materiaalit ja sähköiset osallistumiskanavat esim. Edu.fi-sivustolle (PIO 1.2.2, DPT 6.1.1, OKM, OM, OPH); •
- Viestitään ja markkinoidaan aineistoja opettajille, jotta heillä olisi paremmat välineet toteuttaa uusissa opetussuunnitelmissa demokratiakasvatuksesta linjattuja tavoitteita (DPT 6.1.1, OKM, OM, OPH); •
- Opetushenkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta, jolla annetaan konkreettisia työkaluja monimuotoisessa työympäristössä toimimiseen, vaikeiden keskusteluiden käymiseen sekä jokaisen nuoren kohtaamiseen (PIO 1.2.1, OKM, OPH, Avit);
- •Otetaan käyttöön toiminnallisia malleja, kuten koululaisvaalit, järjestövierailut ja erilaiset teemapäivät, joita voidaan hyödyntää kouluissa ja oppilaitoksissa (DPT 6.1.1, OKM, OM, OPH);
-• Kartoitetaan ja tehdään kokeilu siitä, miten koulujen ja järjestöjen yhteistyötä kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan opettamiseen ja kannustamiseen voitaisiin vahvistaa (PIO 1.2.3, DPT 6.1.1, OKM, OM, OPH);
- kannustetaan yhteistyöhön opetustoimen ja kansalaisjärjestöjen, mukaan lukien poliittisten nuorisojärjestöjen, välillä (VANUPO 3.3, OKM, OM, OPH); •
- Kartoitetaan, miten Nuortenideat.fi-palvelu voidaan ottaa käyttöön opetuksessa ja oppilaskuntatoiminnassa sekä kokeillaan sähköisten demokratiapalveluiden käyttöönottoa opetuksessa ja oppilaskunta-toiminnassa. Kartoituksen ja kokeilujen pohjalta luodaan malli kouluille (PIO 1.2.3, DPT 6.1.1, OKM, OM, OPH); •
- Lisätään tietoisuutta nuorten yhdenvertaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä niiden toimeenpanosta (VANUPO 3.1, OM); •
- Vahvistetaan nuorten yhdenvertaiseen osallisuuteen liittyvää toimintaa (VANUPO 3.1, OKM); •
- Hankitaan tutkimusten ja selvitysten avulla ajankohtaista tietoa siitä, millaiset vaikuttamiskeinot ovat nuorten itsensä mielestä kiinnostavimpia ja tuloksellisimpia. (VANUPO 3.1, OKM);
-• Parannetaan viranomaisten osaamista nuorten kuulemisessa (ml. säädöstausta, kuulemisen menetelmät, digitaalisuus ja sähköisten demokratiapalvelujen käyttö sekä kehittäminen) (VANUPO 3.2, OM).