Lainvalmistelun kuulemisoppaan uudistaminen

OM030:00/2023 Kehittäminen

Säädösvalmistelun kuulemisopas uudistetaan niin, että se kattaa paremmin koko säädösvalmisteluprosessin kaikki vaiheet ja että siinä otetaan paremmin huomioon ministeriöiden ja säädösvalmisteluyksiköiden tarpeet ja hyvät käytännöt. Valmistelu toteutetaan ministeriöiden yhteistyönä työryhmässä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM030:00/2023

Asianumerot VN/12575/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on säädösvalmistelun tietopohjan, vaihtoehtojen kartoituksen ja vaikutusten arvioinnin laadun parantaminen sekä säädösvalmistelun avoimuuden, osallisuuden ja valmistelua kohtaan tunnetun luottamuksen parantaminen kuulemista hyödyntäen.

Tavoitteita edistetään kehittämällä ja yhdenmukaistamalla kuulemisessa käytettäviä toimintatapoja valtioneuvoston piirissä hyvien käytäntöjen mukaisesti saman kaltaisissa tilanteissa kotimaisen ja EU- säädösvalmistelun prosessien kaikissa vaiheissa. Laaditaan ehdotus uudeksi säädösvalmistelun kuulemisoppaaksi, kartoitetaan keinoja edistää kuulemisen tukea sekä valmistellaan suunnitelma uuden oppaan käyttöönotosta, siihen liittyvästä viestinnästä ja käyttöönoton seurannasta.

Tavoitteena on uusi ohjeistus, joka kattaa myös nykyisen valtioneuvoston periaatepäätöksen asiat. Uusi opas kattaa säädösvalmisteluprosessin kaikissa vaiheissa kuulemistarpeen ja kuulemisen hyötyjen arvioinnin, kuulemisen suunnittelun ja toteutuksen (viestintä mukaan lukien) sekä kuulemispalautteen dokumentoinnin, arvioinnin ja viestimisen. Oppaassa on erilaisiin hankkeisiin ja eri vaiheisiin sopivia esimerkkejä hyvistä käytännöistä, koska samat käytännöt eivät sovi kaikkiin hankkeisiin ja niiden vaiheisiin.

Oppaassa on apuvälineitä esivalmistelun, perusvalmistelun, jatkovalmistelun, eduskunnan valiokuntakäsittelyn, täytäntöönpanon sekä seurannan ja jälkiarvioinnin osalta kuulemistarpeen ja kuulemisen hyötyjen arviointiin sekä kuulemisen suunnitteluun ja toteutukseen (esim. muistilistat ja esimerkit).

Säädösehdotusta koskevan lausuntokierroksen osalta säilytetään nykyiset velvoittavat periaatteet ja selvennetään periaatteista poikkeamisen perusteita ja korjaavia keinoja (esim. lyhyttä kuulemista koskeva ennakkoilmoitus ja esittely/keskustelutilaisuus ennen kuulemisajan päättymistä).

Oppaalla helpotetaan Lausuntopalvelun käyttöä (lausuntopyynnön tekijät ja vastaajat) ja painotetaan palvelun käytön tärkeyttä. Lausuntopalvelua kehittämällä voidaan helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa kuulemista. Tämä edellyttää Lausuntopalvelun rajoitteiden selvittämistä ja ratkaisemista sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä Lausuntopalvelun käytöstä, lausuntopyynnön toteutuksessa ja lausuntoyhteenvedon koostamisessa säädösvalmisteluprosessin eri vaiheissa.

Tiivistelmä

Säädösvalmistelun kuulemisopas uudistetaan niin, että se kattaa paremmin koko säädösvalmisteluprosessin kaikki vaiheet ja että siinä otetaan paremmin huomioon ministeriöiden ja säädösvalmisteluyksiköiden tarpeet ja hyvät käytännöt. Valmistelu toteutetaan ministeriöiden yhteistyönä työryhmässä.

Lähtökohdat

Nykyinen Kuulemisopas koostuu valtioneuvoston 4.2.2016 antamasta Säädösvalmistelun kuulemisohje –periaatepäätöksestä (1 osa) ja sen sisältöön liittyvistä oikeusministeriössä valmisteluista yksityiskohtaisista suosituksista kuulemisen työtavoiksi, välineiksi ja esimerkeiksi hyvistä käytännöistä (2-5 osat).

Nykyisessä Kuulemisoppaassa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin ja velvoittavammin vain lausuntokierroksen järjestäminen perusvalmistelun tuloksena syntyvästä lainsäädäntöehdotuksesta. Käytettävissä ei ole lainvalmistelun ja sen johtamisen tarpeita palvelevaa käytännön läheistä ohjeistusta kuulemistarpeen arvioinnista ja toteutuskeinoista säädösvalmisteluprosessin muissa vaiheissa (esivalmistelu, perusvalmistelu, eduskuntakäsittely, seuranta). Kuulemisopas ja sen esimerkit perustuvat 7-10 vuotta vanhoihin käytäntöihin ja tuolloin käytössä olleisiin välineisiin, diariointi- ja julkistamisvaatimuksiin jne. (esim. Hankeikkuna on korvannut HARE:n).