Valtioneuvoston asetus viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta

OM055:00/2020 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriö valmistelee valtioneuvoston asetuksen viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta tulee muun muassa arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM055:00/2020

Asianumerot VN/11512/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 9.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Tavoite Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Soininen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 150 072
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Viittomakieliasioiden neuvottelukunnan perustaminen toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö valmistelee valtioneuvoston asetuksen viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta tulee muun muassa arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” on seuraava kirjaus: ”Perustetaan laaja-alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista (OM).”

Viittomakielilaki (359/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Lakia hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tarkoitettu.

Kielellisiä oikeuksia ja eri kielten edustajien ja viranomaisten välistä vuoropuhelua edistämässä ovat kieliasiain neuvottelukunta, romaniasiain neuvottelukunta ja etnisten suhteiden neuvottelukunta. Viittomakielisillä ei tällä hetkellä ole vastaavaa pysyvää toimielintä valtionhallinnossa.