Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupa

Koska henkilötietojen käsittely on sallittua ilman tietosuojalautakunnan lupaa?

Henkilötietoja saa käsitellä:

 • rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella;
 • rekisteröidyn toimekisannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toeuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 • jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi;
 • jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta;
 • jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus);
 • yhteisvaatimuksen perusteella tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta;
 • jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijäitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteenliittymän sisällä;
 • jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimekisannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten;
 • jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.

 

Jos olet epävarma, onko sinulla oikeus käsitellä henkilötietoja, käänny tietosuojavaltuutetun puoleen selvittääksesi, tarvitsetko käsittelyyn tietosuojalautakunnan luvan.

 

Tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn, jos

 • käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka
 • yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
 • sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan.

Lupa voidaan myöntää myös

 • rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.
 • Henkilötunnuksen käsittelystä säädetään tyhjentävästi henkilötietolain 13 §:ssä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta ei voi myöntää lupaa henkilötunnuksen käsittelyyn.