Väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua vahvistetaan

Oikeusministeriö on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistelut luonnoksen hallituksen esitykseksi ilmoittajansuojelulaiksi. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. 

Direktiivin mukaan kansallisen lain olisi pitänyt tulla voimaan viimeistään 17.12.2021. Lain valmistelu on mm. runsaan lausuntopalautteen vuoksi viivästynyt, ja kansallinen laki tulee voimaan myöhässä. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syyskuussa viikolla 38.

Suomeen on lakiehdotuksen mukaan tarkoitus luoda järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Ilmoituksen voisi tietyissä tilanteissa tehdä myös keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jona tulee toimimaan oikeuskanslerinvirasto. 

Vähintään 50 työntekijän yksityisen sektorin organisaatioille tullaan esittämään sisäisen ilmoituskanavan perustamiseen siirtymäaikaa, jonka puitteissa sisäinen ilmoituskanava olisi otettava käyttöön viimeistään 17.12.2023. Muiden organisaatioiden osalta velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava tulee voimaan lain tullessa voimaan.

Tehokasta suojaa väärinkäytösten ilmoittajille

Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on mm.

  • Luoda yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset ilmoittajien suojelulle julkiselle ja yksityiselle sektorille koko Euroopan unionin alueella.
  • Luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa. 

Lain soveltamisalaan kuuluvat myös:

  • petokset, korruptio ja muu sellainen laiton toiminta, joka liittyy unionin menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen
  • rikkomiset, jotka liittyvät EU:n sisämarkkinoihin, mm. unionin kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset 
  • rikkomiset, jotka liittyvät sisämarkkinoihin siltä osin kuin on kyse teoista, joilla rikotaan yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, joiden tarkoituksena on saada sovellettavan yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua
  • rikkomiset, joista seuraa yleiseen etuun kohdistuva uhka tai joista kohdistuu yleiseen etuun vakava haitta, jos siitä seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille

Direktiivi edellyttää, ilmoitus väärinkäytöksestä tulee voida tehdä turvallisesti ja siten, että ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu.  Lisäksi vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ilmoituksen tekemisen johdosta kielletään. Vastatoimien kiellon rikkomisesta tai ilmoittamisen estämisestä voisi seurata vahingonkorvausvastuu sekä velvollisuus maksaa hyvitystä ilmoittajalle.  

Yhteystiedot

Juha Keränen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosoikeus 0295150142