Suomen kansainväliset velvoitteet

Suomi on osapuolena useissa kielellisiä oikeuksia koskevissa valtiosopimuksissa. Kielellisiin oikeuksiin liittyviä artikloita sisältyy YK:n, Euroopan neuvoston ja EU-oikeuden instrumentteihin.

Euroopan neuvoston voimassa olevista hmisoikeussopimuksista on kielellisten oikeuksien kannalta merkittäviä seuraavat sopimukset:

 • Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla (SopS 23/1998) pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Kieliperuskirja tunnustaa vähemmistökielet osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä ja pyrkii edistämään niiden asemaa eurooppalaisten valtakielten joukossa. Peruskirja suojelee sellaisten kielten asemaa, joita valtion alueen vähemmistöt ovat perinteisesti käyttäneet. Peruskirja ei siten koske esimerkiksi maahanmuuttajien kieliä.
  Katso lisää ulkoministeriön sivuilta.
 • Kansallisten  vähemmistöjen  suojelua  koskevassa  puiteyleissopimuksessa (SopS 2/1998) määritellään  ohjelmaluonteisin  normein  ne  periaatteet,  jotka  velvoittavat  sopimusvaltioita  omalla  alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjä. Sopimusvaltiot sitoutuvat muun muassa noudattamaan syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä monin eri tavoin tukemaan vähemmistökulttuurien ylläpitämistä ja kehittymistä.
 • Katso lisää ulkoministeriön sivuilta.

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä solmittu sopimus Pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa pohjoismaassa (SopS 11/1987) eli Pohjoismainen kielisopimus tuli voimaan 1.3.1987. Kielisopimuksen mukaan Pohjoismaan kansalaisen on tarvittaessa voitava käyttää omaa kieltään asioidessaan toisen Pohjoismaan viranomaisen tai julkisen laitoksen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaan- ja terveydenhoito-, sosiaali-, työvoima-, vero-, poliisi- ja kouluviranomaiset sekä tuomioistuimet. Sopimus ei koske puhelinyhteydenottoja. Kyseisen viranomaisen tulee huolehtia tarvittavan tulkkaus- ja käännöspalvelun järjestämisestä mikäli mahdollista. Rikosasioissa on aina järjestettävä tarvittava tulkkaus.

Muita kielellisiä oikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia

 • Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 19/1990)
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja
 • ILO:n alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus nro 169
 • Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002)
 • YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus (2007)
 • YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja yksilövalituksista (SopS 8/1976)
 • YK:n kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien julistus (1992)
 • YK:n peruskirja (SopS 1/1956)
 • YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976)
 • YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus
 • YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 60/1991)
 • UNESCO:n yleissopimus syrjinnän vastustamiseksi opetuksen alalla (SopS 59/1971)