Lainvalmistelun kehittämishankkeita


Valmisteluryhmä valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämiseksi

Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmisteluryhmän, jonka tarkoituksena on tehdä ehdotukset valtioneuvoston lainsäädäntötyön yhteensovittamisen ja suunnitelmallisuuden kehittämiseksi sekä valmistelun laadun parantamiseksi. Valmisteluryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä ja varapuheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta.

Hankkeen määräaika on 31.5.2019. Tavoitteena on, että toimenpiteitä lainvalmistelun uudistamiseksi olisi toteutettavissa seuraavan hallituskauden alkaessa.

Tiedote: Valmisteluryhmä lainvalmistelun kehittämiseksi asetettu
Valtioneuvoston
lainvalmistelun kehittäminen. Valmisteluryhmän ehdotukset


Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvostoa koskeva asetus annettiin joulukuussa 2015. Arviointineuvoston tehtävä on toteuttaa riippumatonta ja itsenäistä lainsäädännön vaikutusarviointien arviointia. Lainsäädännön arviointineuvosto aloitti toimintansa huhtikuussa 2016. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi sen tehtävänä on pyrkiä kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua. 

Lainsäädännön arviointineuvoston verkkosivut: Lainsäädännön arviointineuvosto 


Norminpurku - Hallituksen kärkihanke

Norminpurku eli säädösten sujuvoittaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman mukaan säädöspolitiikan ohjausta selkeytetään, tavoitteena sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat.

Tietoa oikeusministeriön ajankohtaisista norminpurkuhankkeista:
Norminpurku on oikeusministeriön näkökulmasta sääntelyn sujuvoittamista

Tietoa hallituksen norminpurkuhankkeista: norminpurku.fi 


Hallituksen esitysten laatimisohjeiden uudistaminen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimikaudeksi 1.10.2016-31.12.2017 valmistelemaan uudet ohjeet hallituksen esitysten laatimiseksi. Työryhmän tehtävänä on muun muassa arvioida, voidaanko hallituksen esitysten rakennetta muuttamalla kannustaa esitysten käsittelyssä tarvittavan tiedon nykyistä selkeämpään. sujuvampaan ja tiiviimpään esitystapaan. Työryhmän on myös selvitettävä mahdollisuudet kehittyneen informaatiotekniikan käyttöön tällaisessa tiedon esittämisessä. Lisäksi työryhmän on tehtävä ehdotus siitä. kuinka ohjeiden noudattamista seurataan.

Hallituksen esitysten laatimisohjeilla halutaan myötävaikuttaa lainvalmistelun laadun parantamiseen, yksinkertaistaa olennaisen tiedon esille saamista sekä helpottaa lukijaa saamaan selville esityksen sisältö ja sen keskeiset ongelmakohdat. 

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Taina Riihinen, 02951 50218 ([email protected])

Arviomuistio 

Arviomuistio Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO) uudistamisesta. Lausuntotiivistelmä

Asettamispäätös

HELO-työryhmän mietintö

HELO-ohjeet 2019 (Finlex)
 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan sisältyy hankkeita, joilla pyritään parantamaan lainvalmistelun laatua.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan verkkosivut: tietokayttoon.fi

Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Lainsäädännön arviointineuvoston vaikuttavuuden arviointi