Kestävä kehitys oikeusministeriössä

Kestävän kehityksen perusta on kestävä oikeusvaltio. Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio vuodelle 2030 on Demokraattinen, perus- ja ihmisoikeudet turvaava oikeusvaltio sekä kestävä oikeushallinto

Vision mukaan: 

 • Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon, jossa perustuslaki ja kansainväliset sitoumukset antavat vahvan suojan perus- ja ihmisoikeuksille.
 • Oikeusvaltion ytimessä on laadukas, perus- ja ihmisoikeudet turvaava lainsäädäntö, jota sovelletaan riippumattomissa tuomioistuimissa.
 • Suomi on yhdenvertainen.
 • Oikeushallinto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. 

Oikeusministeriö on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio tukee  oikeusministeriön strategian tavoitteita.

Kolme painopistealuetta

Oikeusministeriö tekee työtä erityisesti kolmella kestävän kehityksen painopistealueella:
 
1. Perus- ja ihmisoikeudet turvaava demokraattinen ja yhdenvertainen yhteiskunta

 • Kehitämme demokratiaa ja perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa
 • Tuemme avointa ja yhdenvertaista osallistumista ja hyviä väestösuhteita, vähennämme syrjintää, rasismia ja vihapuhetta
 • Huolehdimme vaalijärjestelmän toimivuudesta

2. Toimiva oikeusvaltio

 • Turvaamme oikeuslaitoksen toimintakyvyn ja tuomioiden täytäntöönpanon
 • Luomme oikeuspolitiikan linjoja
 • Kehitämme säädöspolitiikkaa
 • Vähennämme rikollisuutta panostamalla korruption, ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen
 • Vahvistamme oikeuksiin pääsyä ja parannamme rikoksen uhrin asemaa

3.  Aktiivinen toiminta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Lisäämme systemaattisesti kestävän kehityksen painopisteiden tunnistamista omassa työssämme
 • Tunnistamme vaikuttavimmat kestävän kehityksen toimet ja toteutamme ne esimerkiksi yhteiskuntasitoumusten avulla
 • Otamme huomioon eri ihmisryhmät oikeushallinnon toiminnassa. Emme jätä ketään jälkeen.
 • Hallinnonalamme hiilijalanjälki on vuonna 2035 on yli 35% pienempi vuoteen 2019 verrattuna (tavoitetta tarkennetaan oikeusministeriön toimitilojen arvioinnin perusteella vuonna 2021).
 • Viestimme aktiivisesti kestävän kehityksen työstämme

Jokainen on tärkeä – oikeusministeriön kestävän kehityksen visio ja painopisteet

Oikeusministeriön kestävän kehityksen sitoumukset torjuvat ihmiskauppaa ja vähentävät eriarvoisuutta

Oikeusministeriö on julkaissut 23.8.2021 kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia neljästä teemasta. Niissä oikeusministeriö sitoutuu torjumaan ihmiskauppaa, vahvistamaan oikeusvaltiokehitystä kansainvälisessä yhteistyössä, käyttämään eri väestöryhmät paremmin huomioivaa tutkimustietoa sekä pienentämään hallinnonalansa hiilijalanjälkeä. 

Sitoumukset toteuttavat oikeusministeriön kestävän kehityksen visiota vuodelle 2030, joka on ”Demokraattinen, perus- ja ihmisoikeudet turvaava oikeusvaltio sekä kestävä oikeushallinto”. Visio perustuu YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteisiin, joita oikeusministeriö on sitoutunut noudattamaan.

Tutustu oikeusministeriön kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksiin sitoumus2050.fi-sivustolla.

Verkosto koordinoi työtä 

Oikeusministeriössä toimii laaja kestävän kehityksen verkosto. Se koordinoi Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista ministeriössä ja tukee valtioneuvoston yhteistä kestävän kehityksen työtä.

Verkosto myös auttaa oikeushallintoa tunnistamaan ja toimeenpanemaan työssään konkreettisia kestävän kehityksen tavoitteita.

Lisätietoja

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  0295150416  


Mari Mäki, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Hallinto- ja ohjausosasto, Assistenttipalvelut 0295150086