Kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit

Vuonna 2012 julkaistussa Kansalliskielistrategiassa asetettiin tavoitteeksi luoda kielellisten oikeuksien indikaattorit, joilla voidaan seurata kielellisten oikeuksien ja elinvoimaisen kaksikielisyyden toteutumisen kehityssuuntia. Oikeusministeriössä on kehitetty työkalu kielellisten oikeuksien seurantaindikaattoreista, joiden avulla pyritään tuomaan esiin kielellisten oikeuksien toteutumiseen liittyvät kehityssuunnat.

Indikaattoreita sovelletaan suomen- ja ruotsinkielisiin, viittomakielisiin ja saamenkielisiin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin kieliryhmiin. Indikaattoreita käytetään kielellisten oikeuksien ja kansallisen kielipolitiikan seurannassa sekä eri tahojen työkaluna kielipolitikkaan liittyvässä päätöksenteossa.

Indikaattorijärjestelmää hyödynnetään myös hallituksen määräaikaisraportoinnissa kansainvälisten ja alueellisten  ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanosta sekä vastauksissa muiden ihmisoikeusmekanismien tietopyyntöihin.

Indikaattorit pohjautuvat YK:n ihmisoikeusindikaattorimallin mukaan kolmesta eri osasta: rakenneindikaattoreista, prosessi-indikaattoreista ja lopputulosindikaattoreista. Rakenneindikaattoreilla kuvataan kielellisten oikeuksien toteutumista tukevia rakenteita (mm. lainsäädäntö, laillisuusvalvonta, kieliryhmien osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuudet). Prosessi-indikaattoreilla tarkastellaan kielellisten oikeuksien edistämistä (mm. kieliryhmät valtion budjetissa, hallitusohjelmat, valtion tukema mediatuotannot). Lopputulosindikaattoreilla kuvataan kokemuksia siitä, miten kielelliset oikeudet toteutuvat yksilön ja yhteisön näkökulmasta (kieliryhmien omakohtaiset kokemukset).

Oikeusministeriö julkaisee tietoja kielellisten oikeuksien seuranta-indikaattoreista julkaisualustalla, johon on kerätty tietoja kieliryhmien kielellisten oikeuksien toteutumisesta rakenne-, prosessi, ja lopputulosindikaattoreiden jaottelun kautta. Julkaisualustaan kerätyt tiedot pohjautuvat Kielibarometreihin, Saamebarometriin sekä indikaattorikyselyihin. Jatkossa indikaattoreiden julkaisualustaa tullaan päivittämään säännöllisesti.

 

Rakenneindikaattoreiden ikoni

Rakenneindikaattoreilla kuvataan kielellisten oikeuksien toteutumista tukevia rakenteita.

 

 

Prosessi-indikaattorit tarkastelevat kielellisten oikeuksien edistämistä.

 

 

Lopputulosindikaattoreilla kuvataan kokemuksia siitä, miten kielelliset oikeudet toteutuvat yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

 

Kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit -julkaisu

Kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit -videolinkki

(YouTube)