Lupatoimivalta

Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain (523/1999) 8 §:ssä säädetyillä edellytyksillä. Siitä, milloin arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on sallittua, säädetään henkilötietolain 12 §:ssä.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupa
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä koskeva lupa

Tietosuojalautakunta voi määrätyillä edellytyksillä myöntää luvan arkaluonteisten ja muiden henkilötietojen käsittelyyn ellei tietojen käsittely ole muutoin sallittua henkilötietolain perusteella. Lupa voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan tietosuojavaltuutetun tai luvan saajan hakemuksesta muuttaa tai täydentää, jos se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen.

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat henkilötiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan
1) rotua tai etnistä alkuperää,
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista,
3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta,
4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia,
5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, taikka
6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat henkilötietoihin, kuten esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, järjestäminen, käyttö, siirtäminen, luovuttaminen, suojaaminen, poistaminen ja tuhoaminen.

Oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.