Määräyksenantovalta

Tietosuojalautakunta voi tietosuojavaltuutetun hakemuksesta:

kieltää henkilötietolain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisen henkilötietojen käsittelyn;

  • velvoittaa muissa kuin tiedon korjaamista tai tarkastusoikeuden toteuttamista koskevissa asioissa asianomaisen määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty;
  • määrätä rekisteritoiminnan lopetettavaksi, jos lainvastaiset toimet tai laiminlyönnit huomattavasti vaarantavat rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan, jollei rekisteristä ole laissa säädetty; sekä
  • peruuttaa myöntämänsä luvan, kun edellytyksiä luvan myöntämiselle ei enää ole tai kun rekisterinpitäjä toimii luvan tai siihen liitettyjen määräysten vastaisesti.

Tietosuojalautakunta voi asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Jos katsot, että henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti, käänny tietosuojavaltuutetun puoleen. Tarvittaessa tietosuojavaltuutettu voi saattaa asian tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi.