Oikeusalan rahoitusohjelmat vuonna 2020 

EU-komissio on avannut lukuisia oikeusalan EU-rahoitushakuja vuodelle 2020. Tänä vuonna EU-rahoitusta suunnataan EU-lainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon, oikeusalan toimijoiden koulutukseen ja tietoisuuden edistämiseen. EU-rahoituksella voidaan muun muassa perustaa kokonaan uusia hankkeita, tai sillä voidaan rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

EU-rahoitusta on saatavilla muun muassa tietosuojauudistuksen täytäntöönpanoon, sähköisen oikeuden (nk. E-Justice) hankkeisiin sekä laaja-alaisesti EU-lainsäädännön täytäntöönpanon edistämiseksi siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla. Rahoitusta suunnataan myös rasismin, nettivihapuheen, häirinnän ja väkivallan torjuntaan, yhdenvertaisuuden, vammaisten oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.  

Oikeusalalla on olemassa kaksi EU-rahoitusohjelmaa, joiden kokonaisbudjetti vuodelle 2020 on yhteensä noin 111 miljoonaa euroa. Rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset, sekä kansalaisjärjestöt.

Mikäli kiinnostuit hankkeista tai haluat lisätietoa EU-rahoituksesta ota yhteyttä:

erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, puh. 029 515 0275, [email protected]
erityisasiantuntija Jussi Mäkinen, puh. 029 515 0528, [email protected]

 

Ajankohtaiset oikeusalaohjelman haut:

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (JUST-JCOO-AG-2020)

Haun tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja EU-lainsäädännön toimeenpanoa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Lisäksi tuetaan Euroopan siviili- ja kauppaoikeudellisen verkoston jäseniä, kansallisia viranomaisia, tuomioistuimia ja ammattijärjestöjä.
Avautui 21.1.2020, sulkeutuu 23.4.2020
Budjetti 6 500 000 € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-JACC-AG-2020) 

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa tehokasta oikeuden saatavuutta, mukaan lukien rikoksen uhrin oikeuksien edistäminen ja tukeminen vastaajan oikeudet huomioiden. Esimerkkejä rahoitettavista toiminnoista: tiedonkeruu/tutkimus, koulutus, erilaiset keskinäisen oppimisen toiminnot kuten pyöreän pöydän keskustelut, tiedotustoiminta jne. 
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 1.4.2020
Budjetti 3 000 000 € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects (JUST-JACC-EJU-AG-2020)

Haun tarkoituksena on rahoittaa erityisesti rajatylittäviä hankkeita, joiden tavoitteena on edistää Euroopan e-Justice strategian 2019-2023 tavoitteiden toteutumista.
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 23.4.2020
Budjetti 2 800 000 € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-JTRA-EJTR-AG-2020)

Haun erityistavoitteena on tukea ja edistää oikeusalan koulutusta eri ammattiryhmille yhtenäisen oikeudellisen ja lainsäädännöllisen kulttuurin vahvistamiseksi EU:ssa. 
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 29.4.2020
Budjetti 5 350 000 € 

Lisätietoa hausta

 

Ajankohtaiset perusoikeus-, tasa-arvo ja kansalaisuusohjelman haut:

Call for proposals to improve the awareness on EU citizenship rights and inclusion of mobile EU citizens and to support coordination among national authorities competent in electoral matters (REC-RCIT-CITI-AG-2020)

Haun prioriteettina on lisätä tietoisuutta EU-kansalaisten oikeuksista ja lisätä EU-kansalaisten demokraattista osallistumista. Toinen prioriteetti on tukea kansallisia vaaleihin liittyvien koordinaatioverkostojen kehittämistä ja toteuttamista. 
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 1.4.2020
Budjetti 2 000 000  € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation (REC-RDAT-TRAI-AG-2020)

Tavoitteena on tarjota kohdennettua tukea kansallisten tietosuojavaltuutettujen tiedotustoimintaan. 
Avautui 21.1.2020, sulkeutuu 1.4.2020
Budjetti 1 000 000  € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to monitor, prevent and counter hate speech online (REC-RRAC-RACI-AG-2020)

Haku jakautuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen: kaikille toimijoille avoin haku, jonka tarkoituksena on kehittää erilaisia toimintamalleja puuttua rasismiin ja muihin suvaitsemattomuuden muotoihin. Toinen kokonaisuus on verkkovihapuheeseen puuttumisen kokonaisuus. Kolmannen kokonaisuuden tarkoitus on tukea jäsenvaltioiden vastuuviranomaisia työssä rasismin, viharikosten ja vihapuheen vastaisessa työssä. Erityisesti painopisteinä ovat toimijoiden välisen yhteistyön ja koordinaation kehittäminen, seurannan kehittäminen, lainsäädännön tehokkaampi toimeenpano, viharikosten uhrien tukipalveluiden kehittäminen.  
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 15.4.2020
Budjetti 7 930 000 € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals on closing gender gaps over the life-course (REC-RGEN-WWLB-AG-2020)

Tasa-arvon edistäminen eri elämänvaiheissa, ja naisten ja tyttöjen voimavaraistaminen purkamalla sukupuoliin liittyviä stereotypioita opetuksessa, varhaiskasvatuksessa sekä koulutukseen ja uraan liittyvissä valinnoissa erityisesti digitaalisessa ympäristössä.

Avautui 21.1.2020, sulkeutuu 1.4.2020
Budjetti 3 933 000 € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women (REC-RDAP-GBV-AG-2020)

Kokonaisuuden tavoitteena lapsiin, nuoriin ja naisiin sekä muihin riskiryhmiin, erityisesti lähisuhdeväkivallan riskiryhmiin, kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen sekä uhrien suojeleminen. Haun alla on neljä erillistä painopistealuetta: sukupuoleen perustuvan väkivallan vastustaminen, naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan vastustaminen, väkivallan kohteeksi (tai todistajaksi) joutuneiden lasten, nuorten ja naisten suojeleminen ja tukeminen sekä lasten välisen väkivallan ennaltaehkäiseminen, vastustaminen sekä siihen puuttuminen.

Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 1.4.2020
Budjetti 12 435 000 € 

Lisätietoa hausta

Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms (REC-RDIS-NRCP-AG-2020)

Rajattu haku romaniasioiden kansallisten verkostojen kehittämiseen. 
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 29.4.2020
Budjetti 1 400 000 €

Lisätietoa hausta

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child 

Haulla on kolme prioriteettia: lisätä tietoisuutta ja osaamista lasten oikeuksista sekä lasten oikeuksista tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa, paikallistason osallisuusmekanismien kehittäminen, testaaminen, vakiinnuttaminen ja arvioiminen, lasten osallisuutta koskevan lainsäädännön ja kansallisen politiikkakehyksen arvioiminen, tarkoituksena kehittää ja toimeenpanna kansallisen tason osallisuustyökaluja. 
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 29.4.2020
Budjetti 3 350 000 €

Lisätietoa hausta

Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination (REC-RDIS-DISC-AG-2020)

Haun prioriteetteja ovat työelämän monimuotoisuuden vahvistaminen, seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvan syrjinnän vastustaminen, etniseen taustaan tai uskontoon perustuvan syrjinnän vastustaminen, romaneihin kohdistuvan syrjinnän vastustaminen, syrjimättömyyden edistäminen ja syrjintään liittyvän tiedonkeruun kehittäminen.
Avautui 15.1.2020, sulkeutuu 1.4.2020
Budjetti  5 000 000 € 

Lisätietoa hausta