Oikeusalan rahoitusohjelmat vuonna 2023

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman (Justice Programme) tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

EU- rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Avoimet haut Euroopan komission hakuportaalissa. 

Lisätietoja: 

Roosa Talvitie, erityisasiantuntija, p. 0295 150 147, [email protected]

Avoimet haut

Euroopan komissio on avannut oikeusalan EU-rahoitusohjelman haut vuodelle 2023. Rahoitusta suunnataan siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön ja oikeudelliseen koulutukseen. 

Oikeusalan rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2023 on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. 

Siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön edistämiseen liittyvä haku
 

(eng. Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters)

Tavoite: Vahvistaa yhteistyötä ja EU-lainsäädännön toimeenpanoa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Lisäksi tuetaan Euroopan rikosoikeudellisten ja siviili- ja kauppaoikeudellisten verkostojen kansallista toimintaa, kansallisia viranomaisia, tuomioistuimia ja ammattijärjestöjä.
 

Prioriteetit: 1. Siviilioikeudellisen yhteistyön tukeminen

Hankkeiden tavoitteena on edistää oikeudellista yhteistyötä siviiliasioissa sekä edistää EU:n instrumenttien tehokasta ja johdonmukaista soveltamista ja täytäntöönpanoa aidon eurooppalaisen oikeusalueen luomiseksi siviili- ja kauppaoikeuden sekä perheoikeuden alalla.

2. Rikosoikeudellisen yhteistyön tukeminen

Hankkeiden tavoitteena on edistää oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa ja edistää EU:n vastavuoroisen tunnustamisen välineiden tehokasta ja johdonmukaista soveltamista rikosasioissa.

3. Kansallisten verkostojen tukeminen (siviili –ja rikosoikeus)

4. Biometrisen datan linkitys ECRIS-TCN- järjestelmään  

 

Rahoitusta voivat hakeajulkiset ja yksityissektorin toimijat, kansainväliset järjestöt, viralliset EJN-verkoston jäsenet tai niitä edustavat toimijat, kansalliset viranomaiset, tuomioistuimet ym.

Haku avautuu: 8.12.2022
Haku sulkeutuu: 20.4.2023 
Haun budjetti: 4,5 milj.€ 
 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta 

 

Oikeusalan koulutukseen liittyvä haku


(eng. Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights)

Haun tavoitteena on tukea ja edistää rajat ylittävillä hankkeilla oikeusalan koulutusta eri ammattiryhmille yhtenäisen oikeudellisen ja lainsäädännöllisen kulttuurin vahvistamiseksi EU:ssa. Hankkeilla voidaan rahoittaa mm. perehdytys- ja täydennyskoulutuksia, vaihto-ohjelmia, opintomatkoja, virtuaalikoulutuksia ja koulutusmateriaalien tuottamista ja päivitystä. Koulutukset voivat koskea siviili- ja rikosoikeutta, perusoikeuksia, jäsenmaiden oikeusjärjestelmiä sekä oikeusvaltiokysymyksiä.

Kohderyhmä:  Haku on suunnattu pääasiassa oikeusalan ammattilaisille siten, että siihen sisältyvät tuomarit, syyttäjät, tuomioistuimen ja syyttäjänviraston henkilöstö sekä kansallisen lain määritelmästä, oikeudellisesta asemasta tai sisäisestä organisaatiosta riippumatta muut mahdolliset oikeuslaitoksen toimintaan liittyvät tai muutoin oikeudenkäyttöön osallistuvat oikeusalan ammattilaiset, kuten asianajajat, notaarit, haaste- tai ulosottomiehet, maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjät, sovittelijat, tuomioistuinten tulkit ja kääntäjät, tuomioistuinten asiantuntijat, vankilahenkilöstö ja ehdonalaisvalvojat.

 

Rahoitusta voivat hakea: julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, kansainväliset järjestöt

 

Haku avautuu:  8.12.2022
Haku sulkeutuu: 19.4.2023
Haun budjetti: 4,075 milj.€

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta 

Menneet haut