Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (OSA-neuvosto)

EU:n neuvosto on toimielin, joka edustaa jäsenvaltioiden hallituksia. EU:n lainsäädäntöhankkeet tulevat tyypillisesti vireille komission aloitteesta. Neuvoston tehtävänä on neuvotella komission säädösehdotusten sisällöstä ja hyväksyä uusi EU-lainsäädäntö. Neuvosto hyväksyy uutta EU-lainsäädäntöä useimmiten yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvosto tekee päätöksensä yleensä määräenemmistöllä.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto eli OSA-neuvosto käsittelee Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioita ja tekee EU:ssa näitä aloja koskevia päätöksiä. Neuvostoon kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäasioista vastaavat ministerit. Suomen edustaja neuvoston oikeusasioissa on oikeusministeri. Neuvosto kokoontuu keskimäärin 6-8 kertaa vuodessa.

OSA-neuvostossa päätettävät asiat valmistellaan ensin jäsenvaltioiden virkamiehistä koostuvissa työryhmissä Brysselissä. Oikeusalan työryhmiin osallistuvat Suomesta oikeusministeriön virkamiehet.

Lisätietoa OSA-neuvostosta EU:n neuvoston verkkosivuilla