Valtioneuvoston asetus OM/2019/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 11.30

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Ville Hinkkanen, Lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p.029 5150165
Asia
Asetuksessa muutettaisiin 1 §:n 2 momentti siten, että jäännösveron korkoja, veronkorotusta ja ennakon viivekorkoa ei enää jatkossa vähennettäisi tulosta laskettaessa päiväsakon perusteena olevaa sakotettavan keskimääräistä kuukausituloa. Muutoksen syynä on se, että asetus ei enää vastaa uudistunutta verolainsäädäntöä, eikä mainittuja vähennyksiä voida pitää tarkoituksenmukaisena. Lisäksi asetukseen lisättäisiin uusi 1 a §, jolla pannaan täytäntöön rikoslain (1889/39) 2 a luvun 2 §:n 1 kesäkuuta 2019 voimaan tuleva muutos. Säännöksellä määriteltäisiin kuukausitulon laskemisen perusteena oleva verovuosi siten, että se määräytyy kaikille sakotettaville yhdenvertaisesti henkilökohtaisen verovuoden päättymisajankohdasta riippumatta. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen