Valtioneuvoston asetus OM/2019/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266
Asia
Ehdotetussa asetuksessa vahvistettaisiin tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voitaisiin käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voitaisiin käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
Vaikutukset
Niissä suhteellisen harvoissa tapauksissa, joissa korvaus ansionmenetyksestä määrätään vahingonkorvauslain 5 luvun 2 b §:n mukaisesti, uusi asetus korottaa korvauksen lähtötasoa 2,4 prosentilla vahinkoa kärsineen ollessa 18–22 –vuotias, korottaa korvauksen lähtötasoa 0,2 prosentilla vahinkoa kärsineen ollessa 23–34 -vuotias ja korottaa korvauksen lähtötasoa 1,4 prosentilla vahinkoa kärsineen ollessa 35–64 -vuotias tällä hetkellä voimassa olevaan asetukseen verrattuna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen