Valtioneuvoston asetus OM/2019/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä koskevan lainsäädännön voimaantulosta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150558
Asia
Asetuksessa säädettäisiin, että eräät yhdistyslain ja uskonnonvapauslain muuttamisesta annettujen lakien säännökset tulevat voimaan 16 päivänä syyskuuta 2019. Vuonna 2016 säädetyllä lailla yhdistyslain muuttamisesta (497/2016) helpotettiin yhdistysrekisteri-ilmoitusten tekemistä siten, että ilmoituksen voi hallituksen puheenjohtajan lisäksi allekirjoittaa muu rekisteriin ilmoitettu täysivaltainen jäsen. Lisäksi vuonna 2017 säädetyillä laeilla yhdistyslain muuttamisesta (462/2017) ja uskonnonvapauslain muuttamisesta (463/2017) säädettiin yhdistysrekisterin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin liittämisestä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kantarekistereiksi. Lainmuutosten voimaantulosta säädetään voimaantulosäännösten mukaan valtioneuvoston asetuksella. Lainmuutosten täytäntöönpanon edellyttämät käsittely- ja tietojärjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksessa 16 päivänä syyskuuta 2019. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16 päivänä syyskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yhdistysrekisteriä ja uskonnollisen yhdyskuntien rekisteriä koskevan lainsäädännön voimaantulosta
Vaikutukset
Asetus helpottaa jossain määrin yhdistysten rekisteri-ilmoitusten tekemistä. Asetuksella ei ole vaikutuksia valtiontalouden kannalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen