Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2020 vp; EV 212/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 234/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554
Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi huolellisesti kattavaan analyysiin ja kansainväliseen vertailuun pohjautuen, onko kuluttajaluottosääntelyä muutettava pysyvästi. Tässä arvioinnissa on erityisesti tarkasteltava tehokasta seuraamussääntelyä ja vanhojen, korkeakorkoisten luottojen saamista maltillisemman korkotason turvaavan sääntelyn piiriin.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen