Valtioneuvoston asetus OM/2022/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa 2) Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä 3) Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150220
Asia
Ehdotetut asetukset liittyvät vanhemmuuslakiin (775/2022), joka tulee voimaan 1.1.2023. Ehdotetuilla asetuksilla toteutetaan vanhemmuuslain säätämisestä johtuvat välttämättömät muutostarpeet. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa, asetuksen oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä ja asetuksen väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutokset ovat teknisluonteisia. Niillä ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen