Koronavirusii ráhkkaneapmi riekteministeriija hálddahussuorggis

Koronavirusân varriidâttâm riehtiministeriö haldâttâhsyergist

Koronaviiruʹsse valmštõõttmõš vuõiggâdvuõttministeria vaaldšemvuuʹdest

Riekteministeriija ja hálddahussuorggi virgedoaimmahagat čuvvot koronavirusdili ja rávvagiid koronavirusa leavvama eastadeami várás. 

Áššiiddikšumis riektehálddahusa virgedoaimmahagaiguin galggašii vuosttamužžan geavahit elektrovnnalaš áššiiddikšunbálvalusaid sihke telefovnna ja šleađgapoastta. Hálddahussuorggi virgedoaimmahagat kommuniserejit iežaset ovddasvástádussuorggi áššiin ja iežaset sektora ráhkkaneamis.

Duopmostuoluin muhtin áššiid gieđahallama sáhttá fertet maŋidit ja juo sohppojuvvon čoahkkimiin šluhttet. Doaimmaid nuppastuvvan šaddá almmolaččat guhkidit gieđahallanáiggiid.

Duopmostuolut kommuniserejit iežaset doaimmaid nuppástusain iežaset bálvalansiidduin. Čoahkkingieđahallamiid vejolaš šluhttemiin ja nuppástusain almmuhit bovdejuvvon olbmuide persovnnalaččat.

Juos riektegeavvamii boahtin ii ollašuva buohccivuođa dihte, galggašii áššis váldit oktavuođa dakkaviđe bovdehusas máinnašuvvon oktavuođaolbmuin telefovnnain dahje šleađgapoasttain. 

Bággočađahanlágádus balvála koronavirusis fuolakeahttá dego dábálaš. Bággočađaheapmi elektrovnnalaš áššiiddikšumis sáhttá juo dikšut stuorimus oasi bággočađahanáššiin.

Riekteveahkke- ja ovdduidgohcindoaimmahagat bálvalit koronavirusis fuolakeahttá árgabeivviid virgeáiggi siste dii 8.00–16.15. Vejolaš spiehkastagain almmuhit doaimmahagaid iežaset bálvalansiidduin. Oktavuođadoallan doaimmahagaiguin dáhpáhuvvá 18.3.2020 rájes vuosttamužžan gáiddusoktavuođaid dahje telefovnna bokte. Vealtemeahttun ja hohpolaš áššiid dikšot vuostasajis.

Riekteveahkkedoaimmahagaid oktavuođadieđut 

Ovdduidgohcindoaimmahagaid oktavuođadieđut 

Riektehálddahusa dieđáhusat korona birra siidduin oikeus.fi 

Gažaldagat ja vástádusat almmolaš čoahkkanemiid ráddjemis 

Dieđut ja rávvagat koronavirusis stáhtaráđi siidduin 

Dieđut koronavirusis Dearvvasvuođa ja buresveadjima lágádusa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) siidduin 

 

Koronavirusân varriidâttâm riehtiministeriö haldâttâhsyergist

Riehtiministeriö já haldâttâhsyergi virgáduvah čuávuh koronavirustile já ravvuid koronavirus levânem estim várás. 

Ášástâlmist riehtihaldâttuv virgáduvâiguin kolgâččii vuosâsaajeest kevttiđ šleđgâlijd ášástâllâmpalvâlusâid sehe puhelin já šleđgâpoostâ. Haldâttâhsyergi virgáduvah viestâdeh ovdâsvástádâssyergis aašijn já jieijâs sektor varriidâtmist.

Tuámustoovlijn motomij aašij kieđâvuššâm sáttá karttâđ maŋediđ já jo soppum čuákkimijd keessiđ maasâd. Tooimâ muttum almolávt kuhheed kieđâvuššâmaaigijd.

Tuámustoovlih viestâdeh nubástusâin toimâstis jieijâs palvâlemsiijđoin. Čuákkimkieđâvušmij máhđulijn maasâdkesimijn já nubástusâin almotteh puávdejum ulmuid persovnlávt.

Jis riehtijotemân puáttim iästoo puáccám tiet, te ääšist kolgâččij tállân väldiđ ohtâvuođâ povdiittâsâst mainâšum ohtâvuotâulmui puhelin tâi šleđgâpoostâ peht. 

Olgospeerrâmlájádâs palvâl koronavirusist peerusthánnáá táválávt. Olgospeerrâm šleđgâlii ášástâlmist puáhtá hoittáđ jo iänááš olgospeerrâmaašijd.

Riehti-iše- já hiäđukocceemtoimâttuvah palvâleh koronavirusist peerusthánnáá argâpeeivij tme 8.00–16.15. Toimâttuvâi jieijâs palvâlemsiijđoin almotteh máhđulijn spiekâstuvâin. Ohtâvuođâtoollâm toimâttuvváid tábáhtuvá vuosâsaajeest puhelin peht. Ravvim finnee meid riehti-iše chatist argâpeeivij tme 10–12. Velttidmettum já huápulijd aašijd hoittájeh vuosâsaajeest.

Riehti-išetoimâttuvâi ohtâvuotâtiäđuh 

Hiäđukocceemtoimâttuvâi ohtâvuotâtiäđuh 

Riehtihaldâttuv koronan kyeskee tiäđáttâsah oikeus.fi siijđoin

Koččâmušah já vástádâsah almolij čokkânmij raijiimist

Tiäđuh já ravvim koronavirusist staatârääđi siijđoin 

Tiäđuh koronavirusist Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâs (THL) siijđoin 

 

Koronaviiruʹsse valmštõõttmõš vuõiggâdvuõttministeria vaaldšemvuuʹdest

Vuõiggâdvuõttministeria da vaaldšemvuuʹd konttâr seuʹrrje koronaviirusvueʹjj da raʹvvjummuž koronaviirrus leävvnummuž cõggâm diõtt. 

Äʹššummšest vuõiggâdvuõttvaaldâšm konttrivuiʹm puäʹđči vuõss-sââʹjest ââʹnned liâdǥlaž äʹššeemkääzzkõõzzid di teʹlfoon da neʹttpååʹšt. Vaaldšemvuuʹd konttâr teâđte vasttõsvuuʹdes aaʹššin da jiijjâs sektooʹres valmštõõttmõõžžâst.

Suudišttmin kooi-ne aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõõžžid vueiʹtet jõuddad mââʹjeed da juʹn suåppum išttmõõžžid jårrâʹstted. Tuåimmjummuž mottjummuš puätt takainalla kuuʹǩǩeed ǩiõttʼtõõllâmaaiʹjid.

Suudišttâm teâđte muttsin tuåimmjummšineez jiijjâs kääzzkõs-seeidain. Išttmõšǩiõttʼtõõllmõõžži vueiʹtlvain jårrâsttmõõžžin da muttsin iʹlmmtet koččum äʹššniiʹǩǩid persoonlânji.

Jõs suudõõttmõʹšše puättmõš cõggan puâccjummuž diõtt, puäʹđči ääʹššest väʹldded tâʹlles õhttvuõđ kååččast peäggtum õhttvuõttooumže teʹlfoonin leʹbe neʹttpååʹštin. 

Åålǥasmetteemstrooiʹtel kääzzkâstt koronaviirusvueʹjjest huõlǩani takainalla. Åålǥasmettummuž liâdǥlaž äʹššummšest vuäitt håiddad juʹn määŋgaid åålǥasmetteemaaʹššid.

Vuõiggâdvuõttveäʹǩǩ- da ouddõsvuåppâmkonttâr kääzzkâʹstte koronaviirusvueʹjjest huõlǩani arggpeeiʹvin čiâss 8.00–16.15. Konttri jiijjâs kääzzkõs-seeidain iʹlmmtet vueiʹtlvain čoʹrstõõǥǥin. Õhttvuõđâânnmõš konttrid šâdd vuõss-sââʹjest teʹlfoon pääiʹǩ. Vuäʹpstõõzz vuäǯǯ še vuõiggâdvuõttvieʹǩǩ chaatâst arggpeeiʹvin čiâss 10–12. Vieʹltʼteeʹm da ǩirrlaž ääʹšš hååidât vuõss-sââʹjest.

Vuõiggâdvuõttveäʹǩǩ-konttri õhttvuõđteâđ 

Ouddõsvuåppâmkonttri õhttvuõđteâđ 

Vuõiggâdvuõttvaaldâšm korona pirr kuõskki teâđtõõzz seiddõõzzâst oikeus.fi.

Kõõččmõõžž da vasttõõzz õõlmâs noorõõttmõõžži rääʹjtummšest

Teâđ da vuäʹpstõõzz koronaviirus pirr riikksuåvtõõzz seeidain 

Teâđ koronaviirrus pirr Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel (THL) seeidain