Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2020

Riekteministeriija lea várren jagi 2020 bušeahttaárvalusa doarjjamearreruđas 1500 000 euro sámi giellalága heiveheami ollašuhttimis šaddi goluide (momeanttain 25.01.50 Doarjagat).

Mearreáiggi siste ohcamušat bohte oktiibuot 7 ja ohccojuvvon oppalašmearri lei 183 508,60 euro.

Stáhtadoarjagiid ulbmilin lea ovddidit sámi giellalága ollašuvvama gokčamiin lága heiveheamis šaddi erenoamáš lassegoluid.   Doarjagiid sáhttet mieđihit ee. čuovvovaš ollisvuođaide: jorgalan- ja dulkongolut (sis. almmustahttindoaibma), dieđiheapmi, skuvlema ja giellaoahpuid áigásaš sadjásašgolut, sihke sámi giellalága heiveheami ovddideapmái laktáseaddji golut.

Mieđihuvvon doarjagat:
Anára gielda 83 050 euro,
Ohcejoga gielda 23 058 euro,
Ohcejoga gielda 30 250 euro
Soađegili gielda 4 600 euro,
Davvi-Lappi searvegoddeovttastus 1 842 euro,
Bálgosiid ovttastus 5 400 euro,
Neakkela bálggus 1 800 euro.

Stáhtadoarjja máksojuvvo ovtta earis ja mávssiheapmi álggahuvvo cuoŋománu áiggi.

Lassedieđut:
Maria Soininen, tel. 02951 50072, [email protected]

 

Staatâtorjui 2020

Riehtiministeriö lii väridâm ive 2020 budjet toorjâmeriruuđâst 1500 000 eurod säämi kielâlaavâ heiviittem olášutmist šaddee koloid (momentijn 25.01.50 Torjuuh).

Meriääigi räi ucâmušah pottii ohtsis 7 já uccum olesmeeri lâi  183 508,60 eurod.

Staatâtorjui ulmen lii tuárjuđ säämi kielâlaavâ olášume já luávdiđ laavâ heiviitmist šaddee eromâš lasekoloid. Torjuu puáhtá mieđettiđ ei. čuávvoo olesvuođáid: jurgâlem- já tulkkumkoloh (ml. almostittemtoimâ), tieđettem, škovlim já kielâuápui áigásiih sajasâškoloh, sehe säämi kielâlaavâ heiviittem oovdedmân lohtâseijee koloh.

Mieđettum torjuuh:
Aanaar kieldâ 83 050 eurod,
Ucjuv kieldâ 23058 eurod,
Ucjuv kieldâ 30250 eurod,
Suáđigil kieldâ 4 600 eurod,
Tave-Laapi servikoddeovtâstume 1 842 eurod,
Palgâsij ovtâstus 5 400 eurod,
Näkkäl Paalgâs 1 800 eurod.

Staatâtoorjâ máksoo oovtâ uásist já mäksim álgá cuáŋuimáánu ääigi.

 

Riikkveäʹǩǩvuõđi 2020

Vuõiggâdvuõttministeria lij vaʹrrjam eeʹjj 2020 täällarvvlõõzz veäʹǩǩvuõttmieʹrrtieʹǧǧest 1 500 000 euʹrred sääʹm ǩiõll-lääʹjj suåvldummuž tieuʹddmest šõddi kuulid (momeeʹntest 25.01.50 Veäʹǩǩvuõđ).

Mieʹrräigga mõõneeʹst ooccmõõžž pueʹtte õhttsiʹžže 7 da occum obbmieʹrr leäi 183 508,60 euʹrred.

Riikkveäʹǩǩvuõđi täävtõssân lij tuärjjeed sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž kääʹtteeʹl lääʹjj suåvldummšest šõddi jeeʹrab lââʹsskuulid. Veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd jm. pueʹtti obbvuõđid: jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemkuulid (jm. õlmstâttmõõžž), teâđtummša, škooultõõzz da ǩiõllmäättai äiggsaž sâjjsažkuulid di sääʹm ǩiõll-lääʹjj suåvldummuž oouʹdummša õhttneei kuulid.

Miõttum veäʹǩǩvuõđ:
Aanar kåʹdd 83 050 euʹrred,
Uccjooǥǥ kåʹdd 23 058 euʹrred,
Uccjooǥǥ kåʹdd 30 250 euʹrred,
Suäʹđjel kåʹdd 4 600 euʹrred,
Tâʹvv-Lappi sieʹbrrkåʹddõhttâm 1 842 euʹrred,
Paalǥâskooʹddi õhttõs 5 400 euʹrreuʹrred,
Näkkälä paalǥâskåʹdd 1 800 euʹrred.

Riikkveäʹǩǩvuõđ määuʹset õõut vueʹzzest da määustõõzz altteet njuhččmannu ääiʹj.