Sámi giellalága – Stáhtadoarjagiid 2021

Mieđihuvvon stáhtadoarjagat jagi 2021


Vuoigatvuođaministeriija lea várren jagi 2021 bušeahta doarjjamearreruđas 150 000 euro sámi giellalága heiveheami ollašuhttimis boahtán lassegoluide (momeanttas 25.01.50 Doarjagat).

Mearreáiggi siste ohcamušat bohte oktiibuot 10, ja ohccojuvvon oppalašmearri lei 276 379,82 euro.

Stáhtadoarjagiid mihttomearrin lea doarjut sámi giellalága ollašuvvama gokčamin lága heiveheamis šaddan sierra lassegoluid. Doarjagiid sáhttá mieđihit ee. čuovvovaš oppalašvuođaide: jorgalan- ja dulkongolut (ml. almmustahttindoaibma), dieđiheapmi, skuvlema ja giellaoahpuid áigge sadjásašgolut ja sámi giellalága heiveheami ovddideapmái laktásan golut.

Mieđihuvvon doarjagat:

Anára gielda 80 000 euro
Ohcejoga gielda 20 600 euro
Eanodaga gielda 30 100 euro
Soađegili gielda 8 800 euro
Davvi-Lappi searvegoddeovttastupmi/ Anára searvegoddi 1 950 euro
Bálgosiid ovttastus 2 450 euro
Neakkela bálggus 1 200 euro
Anára guolledoalloguovlu 900 euro
Vuovdaguoikka oktasaš čáhceviidodaga osolašgoddi 1700 euro
Deanu guolledoalloguovlu 2300 euro

Stáhtadoarjja máksojuvvo ovtta earis. Máksin álggahuvvo miessemánu áigge.

Lassedieđut:
Maria Soininen, tel. 02951 50072, [email protected]

 

Mieđettum staatâtorjuuh ive 2021


Riehtiministeriö lii väridâm ive 2021 budjet toorjâmeriruuđâst 150 000 eurod säämi kielâlaavâ heiviittem olášutmist šaddee koloid (momentijn 25.01.50 Torjuuh).

Meriääigi räi ucâmušah pottii ohtsis 10 já uccum olesmeeri lâi 276 379,82 eurod.

Staatâtorjui ulmen lii tuárjuđ säämi kielâlaavâ olášume já luávdiđ laavâ heiviitmist šaddee eromâš lasekoloid. Torjuu puáhtá mieđettiđ ei. čuávvoo olesvuođáid: jurgâlem- já tulkkumkoloh (ml. almostittemtoimâ), tieđettem, škovlim já kielâuápui áigásiih sajasâškoloh, sehe säämi kielâlaavâ heiviittem oovdedmân lohtâseijee koloh.


Mieđettum torjuuh:

Aanaar kieldâ 80 000 eurod
Ucjuv kieldâ 20 600 eurod
Iänuduv kieldâ 30 100 eurod
Suáđigil kieldâ 8 800 eurod
Tave-Laapi servikoddeovtâstume/ Aanaar servikodde 1 950 eurod
Palgâsij ovtâstus 2 450 eurod
Näkkäl Paalgâs 1 200 eurod
Aanaar kyelituálukuávlu 900 eurod
Vuovdâkuoškâ ohtsii čäcikuávlu uásálâškodde 1 700 eurod
Tiänu kyelituálukuávlu 2 300 eurod

Staatâtoorjâ máksoo oovtâ uásist já mäksim álgá vyesimáánu ääigi. 
 

Miõttum riikkveäʹǩǩvuõđ eeʹjjest 2021


Vuõiggâdvuõttministeria lij vaʹrrjam eeʹjj 2021 täällarvvlõõzz veäʹǩǩvuõtt mieʹrrtieʹǧǧest 150 000 euʹrred sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvldummuž tieuʹddmest šõddi kuulid (momeeʹntest 25.01.50 Veäʹǩǩvuõđ). 

Mieʹrräigga mõõneeʹst ooccmõõžž pueʹtte õhttsiʹžže 10, da occum obbmieʹrr leäi 276 379,82 euʹrred. 

Riikkveäʹǩǩvuõđi täävtõssân lij tuärjjeed sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž kääʹtteeʹl lääʹjj suåvldummšest šõddi jeeʹrab lââʹsskuulid. Veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd jm. pueʹtti obbvuõđid: jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemkuulid (jm. õlmstâttmõõžž), teâđtummša, škooultõõzz da ǩiõllmäättai äiggsaž sâjjsažkuulid di sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvldummuž oouʹdummša õhttneei kuulid.


Miõttum veäʹǩǩvuõđ:

 Aanar kåʹdd 80 000 euʹrred
 Uccjooǥǥ kåʹdd 20 600 euʹrred
 Jeänõõǥǥ kåʹdd 30 100 euʹrred
 Suäʹđjel kåʹdd 8 800 euʹrred
 Tâʹvv-Lappi sieʹbrrkåʹddõhttâm/ Aanar sieʹbrrkåʹdd 1 950 euʹrred
 Paalǥâskooʹddi õhttõs 2 450 euʹrred
 Näkkälä paalǥâskåʹdd 1 200 euʹrred
 Aanar kueʹlltäällvuʹvdd 900 euʹrred
 Outakuõšk õhttsa čääʹccvuuʹd vueʹssneǩ-kåʹdd 1 700 euʹrred
 Teän kueʹlltäällvuʹvdd 2 300 euʹrred

Riikkveäʹǩǩvuõđ määuʹset õõut vueʹzzest. Määustõõzz altteet vueʹssmannu poodd.