Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson på evenemanget Öppen förvaltning 5.5.2014

Justitieministeriet
8.5.2014 6.58
Tal -

Ärade deltagare,

Temat i dag är förvaltningen som möjliggörare. Det är ett gemensamt tema som inte endast berör dem som själva arbetar inom förvaltningen utan det handlar också om medborgarnas och medborgarorganisationers perspektiv på hur deltagande borde utvecklas.

Finland godkändes i april 2013 till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning. Det genomgående temat i Finlands handlingsplan för öppen förvaltning är att främja medborgarnas delaktighet. Arbetet utförs inom fyra delområden: öppen verksamhet, öppen data, tydligt språk och förvaltningen som möjliggörare.

Statsrådet överlämnade i mitten av mars Finlands första demokratipolitiska redogörelse: Öppen delaktighet på lika villkor. I redogörelsen lyfts fram en lång rad olika riktlinjer om hur demokratin ska förstärkas.

Även om Finland internationellt sett har placerat sig genomgående bland de främsta demokratierna i världen har vi orsak att arbeta tillsammans för en ännu öppnare förvaltning och aktiv delaktighet. Medborgarnas krav på direkt demokrati och snabb växelverkan i till exempel sociala medier har ökat samtidigt som valdeltagandet har sjunkit och ojämlikheten i fråga om delaktighet har ökat.

Statsrådet har med sin demokratipolitik velat svara på de nya utmaningar som demokratin ställs inför. Målet med demokratipolitiken är att beslutsfattandet ska grunda sig på omfattande och jämlikt medborgardeltagande. Det viktigaste är att utveckla nya sätt för medborgare att delta och påverka, ytterligare öka på förvaltningens öppenhet och växelverkan med intressenter och medborgare samt främja en fungerande representativ demokrati.

Justitieministeriet har utvecklat olika elektroniska tjänster för att främja delaktighet både på lokal och på nationell nivå. Dinåsikt.fi är en kanal för deltagande och interaktion som är öppen för alla. Många kommuner, ministerier och medborgarorganisationer, men även enskilda medborgare, har öppnat diskussioner, enkäter, gallupar och chat-möten på Dinasikt. Medborgarinitiativ.fi som öppnades 2012 är ett relativt nytt sätt att påverka och har väckt stort intresse i medierna. Invånarinitiativ.fi öppnades förra hösten för att främja kommuninvånarnas möjligheter och kännedom om sin rätt att lämna in initiativ till sin egen kommun.

Under sommaren publiceras utlatande.fi (utlåtande.fi), en webbtjänst som förnyar remissförfarandet och förvandlar remissbehandlingen av ett ärende till en mer transparent och öppen elektronisk process. Samtidigt arbetar vi för att utveckla ungdomars delaktighet på webben i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt Koordinaatti - utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete.

Alla dessa nya demokratitjänster finns på adressen demokrati.fi.

Det krävs dock mera än en webbtjänst för att öka de reella möjligheterna att på ett öppet och behändigt sätt aktivt delta i samhället. Medborgarna behöver information om sina rättigheter och om de beslut som kommer att göras i framtiden. Öppen data möjliggör en fortlöpande växelverkan mellan medborgare och förvaltningen som baserar sig på delad information.

Programmet för öppen information påskyndar öppnandet och ökad användning av offentliga datalager. Syftet är att avveckla hinder för utnyttjandet av information och dessutom skapa förutsättningar för öppnandet av information samt för utveckling av innehåll och tjänster. Som ett led i programmet förverkligas en ny dataportal som gör det lättare att hitta och utnyttja offentliga datalager samt en utvecklingsmiljö för tjänster som baserar sig öppen data.

Information och plattformer för deltagande är en förutsättning för växelverkan, men vid sidan om dem behöver vi också nya kunskaper om kommunikation och interaktivt beredningsarbete. Medborgarorganisationernas och enskilda medborgares erfarenheter och synpunkter utgör en värdefull källa för utvecklingen.

Jag är speciellt glad över att vara här i dag och för att få höra era åsikter om hur förvaltningen kan undanröja hinder för medborgarnas och medborgarorganisationernas deltagande. Jag hoppas på en livlig diskussion och konkreta kommentarer om och förslag på hur vi tillsammans kan utveckla den öppna förvaltningen.

Tack!

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen