Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henrikssons tal på utdelningstillfället för Demokratipriset 2020 10.2.2021

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 13.37
Tal

Hyvät kuulijat, bästa åhörare,

Tervetuloa oikeusministeriön demokratiapalkinnon jakotilaisuuteen. Välkomna till justitieministeriets demokratiprisutdelningstillfälle. Demokratiapalkinnon teemaksi valittiin tänä vuonna uudenlaisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tämä on erittäin ajankohtainen niin kansallisesti kuin Euroopan laajuisesti ja globaalisti. Ihmisten ja yhteisöjen välinen rakentava vuorovaikutus on yksi toimivan demokratian perustekijöitä, joka kytkeytyy läheisesti myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Minulla on hetken kuluttua ilo ja kunnia jakaa oikeusministeriön Demokratiapalkinto 2020 yhdessä palkintoraadin kanssa. Sitä ennen haluan sanoa muutaman sanan demokratiasta, vuorovaikutuksesta sekä yhteiskunnallisesta osallistumisesta.

Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla osoittavat, että demokratia on hauras, ja siksi sitä tulee väsymättä vaalia. Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Yhteiskunnan polarisoituminen heijastuu myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Vihapuhe, maalittaminen ja disinformaation levittäminen rapauttavat kunnioittavaa ja rakentavaa keskustelukulttuuria.

En oroväckande trend i dagens samhälle är att diskussionsklimatet har polariserats. När vi följer nyheter från runt om i världen kan vi se att detta kan ha förödande konsekvenser för demokratin och rättsstaten. Nya former av växelverkan behövs för att uppmuntra alla att delta i samhällsbygget. Genom en konstruktiv och respektfull samhällelig diskussion har vi möjlighet att bekämpa polarisering och marginalisering i samhället. 

Moni Suomessakin kokee, että yhteiskunnallista keskustelua ei aina käydä muita keskusteluun osallistujia kunnioittavaan sävyyn, ja että jotkin näkemykset uhkaavat keskusteluissa tulla jyrätyiksi. Keskustelukulttuurin koventuminen näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana uudehko ilmiö, ja rakentavat vuorovaikutuksen tavat ovat kenties vielä muovautumassa.

Saatavilla on jatkuvasti rajaton määrä informaatiota, joka on yhdellä napin painalluksella jaettavissa suurelle joukolle ihmisiä. Kehitys tuo mukanaan runsaasti mahdollisuuksia laajamittaiselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle, mutta myös uhkia; samalla kun vuorovaikuttaminen tehostuu ja helpottuu, tehostuu myös vihapuheen, disinformaation ja valeuutisten levittäminen. 

Lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta on yksi hallituksen kansalaisille tekemistä lupauksista politiikan uudistamiseksi. Valtioneuvosto on linjannut vuoteen 2025 ulottuvassa kansallisessa demokratiaohjelmassa tavoitteeksi kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja osallistumista edistävät toimet. Demokratiaohjelman tavoitteena on edistää jokaisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Osallistumiselle halutaan luoda sellaiset puitteet, että jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan vaikuttaa.

Oikeusministeriö osallistuu Yleisradion ja Erätauko-säätiön käynnistämään Hyvin sanottu – Bra Sagt –hankkeeseen.  Haluamme olla mukana kehittämässä rakentavaa keskustelukulttuuria ja innostamassa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan ja erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun sekä lisäämässä kuulluksi tulemisen kokemuksia.

Hyvät kuulijat, bästa åhörare,

Oikeusministeriön vuoden 2020 Demokratiapalkinnolla pyritään tuomaan esiin hyviä käytäntöjä uudenlaisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. Erilaisia vuorovaikutustapoja on olemassa yhtä monia kuin on ihmisiäkin. Etsimällä ja kokeilemalla erilaisia osallistumisen ja vuorovaikuttamisen muotoja voimme tukea jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen sopivalla tavalla, kuitenkin demokratiaa, oikeusvaltiota sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Det är en rikedom att vi har en mångfald av människor i samhället. När man utvecklar nya former av växelverkan ska det handla om att bygga broar mellan olika befolkningsgrupper istället för murar. För att alla ska bli beaktade i beslutsfattandet, måste också alla ges möjlighet att bli hörda. Genom en öppen och hänsynsfull kommunikation kan vi utnyttja all den kunskap och den värdefulla insikt som alla vi i det finländska samhället bär på.  

Koronapandemia on vaikuttanut siihen, että fyysiset vuorovaikutustilanteet on suurilta osin siirretty digitaalisille alustoille. Tämä vuorovaikuttamisen digiloikka näkyy ehdotuksissa vuoden 2020 Demokratiapalkinnon saajiksi. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat kehittäneet useita tapoja olla henkisesti läsnä silloinkin, kun on fyysisesti oltava etäällä toisista. 

Digitalisaation edetessä meidän on huolehdittava siitä, että osallistumistavat ovat kaikkien saavutettavissa ja turvallisesti käytettävissä. Myös niille, joille digitaalisten kommunikointimuotojen käyttäminen on haasteellista, on oltava tarjolla sopivia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

I dessa tider när det florerar en hel del hatprat och desinformation krävs nya former av växelverkan för att stärka både demokratin och förverkligande av de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna.

Arvoisa yleisö, bästa publik,

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto jaetaan nyt kuudetta kertaa. Demokratiapalkinnon avulla haluamme nostaa esiin kansalaisyhteiskunnan hyviä käytäntöjä sekä uudenlaisen kansalaisvaikuttamisen tapoja. Palkinto myönnetään siis nimenomaan kansalaisyhteiskunnan toimijoille. 

Haimme ehdotuksia palkinnonsaajiksi avoimella verkkokyselyllä ja määräaikaan mennessä saimme yhteensä 43 ehdotusta 33 eri palkinnonsaajasta. Ehdotukset kävi läpi asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat oikeusministeriön lisäksi hankkeen yhteistyökumppanit: valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Asiantuntijaryhmän tekemän esikarsinnan perusteella 28 ehdotusta eteni palkintoraadille, johon kuuluivat vaikuttaja Maiju Voutilainen, professori Anu Kantola sekä artisti Signmark Marko Vuoriheimo. Ehdotuksissa kuvailtiin useita erinomaisia toimintatapoja, jotka omalta osaltaan tukevat uudenlaisen vuorovaikutuksen edistämistä. Palkintoraati valitsi näiden hyvien ehdotusten joukosta kolme kansalaisyhteiskunnan toimijaa, joiden kesken oikeusministeriön 10 000 euron Demokratiapalkinto tänä vuonna jaetaan.

Vuoden 2020 Demokratiapalkinnolla palkitaan 

Demokratipriset för år 2020 tilldelas 
•    Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (Vahvistu vanhempana –kokemusasiantuntijatiimi)
•    Natur och Miljö rf (ympäristöorganisaatio)
•    Plan International Suomi ry (Muuttajat demokratiakasvatushankkeen Tyttöryhmä-koulutusohjelma)

Parhaat onnitteluni kaikille palkinnonsaajille!
Mina varmaste gratulationer till alla pristagare!

Haluan myös lämpimästi kiittää kaikkia ehdotuksia jättäneitä, palkintoraatia sekä yhteistyökumppaneitamme!

Annan nyt puheenvuoron Niklas Wilhelmssonille, ole hyvä!


 

Tillbaka till toppen