Hoppa till innehåll
Media

Minister Henrikssons videohälsning vid seminariet för utvecklandet av föreningarnas statsunderstödsverksamheten 10.9.2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 13.00 | Publicerad på svenska 17.9.2020 kl. 14.45
Tal

Hyvät kuulijat, bästa åhörare

Lämpimästi tervetuloa tähän valtakunnalliseen seminaariin järjestöjen valtionavustustoiminnan kehittämisestä. Varmt välkomna till seminariet. Jag är glad att ni är så många som deltar, om än till största del på distans. Föreningarna i Finland gör ett otroligt viktigt jobb och särskilt i turbulenta tider är ni viktigare än någonsin. 

Suomen yhdistykset tekevät tärkeää työtä ja etenkin tällaisina myrskyisinä aikoina olette tärkeämpiä kuin koskaan. Yhdistykset ovat myös tärkeä osa suomalaista demokraattista yhteiskuntaa. Oikeusministerinä minun tavoitteena on, että Suomi on avoin yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Keskeisenä tehtävänämme on huolehtia oikeusvaltion toimivuudesta sekä edellytyksistä demokratian ja perusoikeuksien toteutumiselle.

Nyt jos koskaan on tärkeä vaalia suomalaisen demokratian kehittämistä. Vahva demokratia luo yhteiskunnalle vakaan pohjan, jossa vaikeisiin kysymyksiin voidaan tulevaisuudessakin hakea ennakoivasti ja luotettavasti vastauksia, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen. Hallituksen kärkihanke, oikeusministeriön koordinoima kansallinen demokratiaohjelmaa 2025 on kuluvalla hallituskaudella keskeinen väline suomalaisen demokratian kehittämisessä. Ohjelma kattaa hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. Sen tavoitteena on edistää osallisuutta ja uudenlaista vuorovaikutusta hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Arvoisat osallistujat, bästa deltagare,

Föreningsverksamhet är något som jag personligen alltid har sett upp till och värdesatt. Att kunna hjälpa sin nästa, att stöda äldre, barn och ungdomar, familjer, handikappade och andra som är i behov av hjälp. Denna verksamhet är mycket värdefull och något som vi måste värna om även i framtiden. 

Föreningsverksamheten är en samhällspolitiskt och samhällsekonomiskt betydande verksamhet. Många viktiga funktioner i vårt samhälle bygger på frivilligarbete som utförs av engagerade personer. Utan alla dessa organisationer, föreningar och aktörer skulle en stor del av den verksamhet som berikar vår vardag inte finnas till. Ett välfungerande föreningsliv är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle. Under hösten kommer vi i regeringen att diskutera hur vi kan säkerställa att föreningarna i Finland har en livskraftig framtid. Det är helt klart att vi måste hitta en lösning på de finansieringsproblem som finns. 

Syksyllä keskustelemme hallituksessa siitä, miten voimme varmistaa järjestöjen tulevaisuus Suomessa. On aivan selvää, että meidän on löydettävä ratkaisu olemassa oleviin rahoitusongelmiin. Toimivan demokratian kannalta on tärkeää, että järjestö- ja kansalaistoiminta on jatkossakin elinvoimaista. Järjestöillä on keskeinen rooli osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajana, matalan kynnyksen palveluiden tuottajana sekä tietoon perustuvan päätöksenteon tukijana. Järjestöt tarjoavat ihmisille arjen mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa, edistää itselleen tärkeitä asioita sekä saada onnistumisen kokemuksia. Monien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien näkökulmasta järjestöt ovat tärkeä kiintopiste yhteiskunnassa. Yhteiskunnan kriiseissä näiden edellä mainittujen kansalaisyhteiskunnan tuottamien toimintojen ja palveluiden merkitys korostuu entisestään.

Tämä seminaari järjestöjen valtionavustustoiminnan kehittämisestä on yksi niistä toimista, joilla pyrimme lisäämään valmistelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Seminaarin järjestää valtionvarainministeriön asettaman valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen niin sanottu järjestöjaosto. Jaoston puheenjohtajana toimii oikeusministeriö. 

Jaoston tehtävänä on hallitusohjelman kirjaukseen perustuen selvittää rahapelituotoista eri hallinnonaloilta järjestöille jaettavat avustukset ja niihin liittyvät valtionapukäytännöt sekä tehdä ehdotus valtionavustushankkeen ohjausryhmälle toukokuun 2021 loppuun mennessä siitä, miten järjestöille jaettavien valtionapujen käytäntöjä tulisi tarpeen mukaan yhdenmukaistaa. 

Valitettavasti en voi olla tänään kanssanne, mutta kuulen mielelläni millaisia ajatuksia, odotuksia ja tavoitteita teillä on tämän uudistustyön suhteen. Huomionne ovat tärkeitä ja toivon, että vuorovaikutus ja yhteistyö jatkuvat hyvänä tulevaisuudessakin. Tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua, näkemysten ja tiedon vaihtoa hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välillä, jotta voimme onnistua laajassa ja tärkeässä tehtävissämme. Toivotan teille antoisaa seminaaria.

Kiitos! Tack!
 

Tillbaka till toppen