Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Skolavhopp är nära förknippat med brottslighet

Justitieministeriet 14.6.2012 8.00
Pressmeddelande -

Problem i samband med skolgången bör tas som ett tidigt tecken på att någonting är på tok. Skolavhoppare, som i undersökningar har konstaterats ha ett starkt samband med brottslighet, utgör ett stort problem. Redan de som bara gått grundskolan begår 25 gånger fler våldsbrott än personer med gymnasieexamen eller högre.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson framförde sin oro över utslagningen av ungdomar under ett seminarium för inbjudna gäster som arrangerades den 14 juni i Helsingfors.

- En färsk studie från Rättspolitiska forskningsinstitutet visar att utslagning är en starkt inverkande faktor både när det gäller att begå brott och att bli utsatt för brott. Hos unga är avsaknaden av yrke och utbildning, långvarig arbetslöshet och låga inkomster förknippade med brottslighet.

- Det är tydligt att vi bäst kan förebygga brottslighet och utslagning av barn och unga genom att reagera på tecknen så tidigt som möjligt, ofta redan i barndomen. Justitieministeriet medverkar även i detta arbete, sade Henriksson.

Att minska ungdomsbrottsligheten och våldet bland ungdomar är ett av fokusområdena för rådet för brottsförebyggande, som verkar i anslutning till justitieministeriet.
- I praktiken går arbetet ut på att till exempel ge experthjälp och finansiera olika brottsförebyggande projekt.

Även Brottspåföljdsmyndigheten arbetar på många sätt för att påverka ungdomar som dömts för brott. När en 15-20-åring är misstänkt för brott anmäler polisen detta till såväl åklagaren som Brottspåföljdsmyndigheten och socialmyndigheten.

- Om ett strängare straff än böter är att vänta för brottet gör man en så kallad påföljdsutredning över den unga personens situation. Syftet med utredningen är att kartlägga den unga personens sociala situation och orsakerna till brottet samt bedöma risken för att den unga personen gör sig skyldig till nya brott. Man bedömer också vilket straff som lämpar sig bäst för den unga personens situation.

För unga under 18 år finns en särskild påföljd - ungdomsstraff. Detta straff har dock använts i mindre utsträckning än vad man trodde under beredningen.

- Erfarenheterna hittills är ändå goda: till och med ungdomar i svåra livssituationer har kunnat få stöd för att göra rätt val och hjälp med att leva ett helt eller nästan brottsfritt liv.

Ytterligare information: specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176
e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson