Ändring av barns släktnamn till faderns släktnamn

Förutsättningar

Om ett barn har fått sin mors släktnamn på grund av att föräldrarna inte hade ett gemensamt släktnamn när barnet föddes och faderskapet inte hade blivit fastställt och antecknat i befolkningsdatasystemet, kan barnets släktnamn ändras till faderns släktnamn efter det att faderskapet har fastställts.

Vem beslutar om ändring av barnets släktnamn?

Om föräldrarna gemensamt är vårdnadshavare för barnet beslutar de tillsammans om en ändring av barnets släktnamn till faderns släktnamn. Om föräldrarna inte gemensamt är vårdnadshavare för barnet, har barnets vårdnadshavare rätt att besluta om en ändring av barnets släktnamn.

Barnets samtycke

Om barnet har fyllt 12 år krävs barnets samtycke till en ändring av dess släktnamn.

Hur ändras släktnamnet

Barnets släktnamn ändras genom en skriftlig anmälan till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har sin hemkommun eller sin folkbokföringskommun. Magistraterna har blanketter för en sådan anmälan bl.a. på sin webbplats (www.maistraatti.fi).

Exempel: Anna Grönlund får ett barn och Mikael Karlsson erkänner sitt faderskap till barnet. När barnet anmäls för registrering i befolkningsdatasystemet har magistraten inte ännu godkänt erkännandet. Barnet får således moderns släktnamn Grönlund. Härefter godkänner tingsrätten magistraten erkännandet och Mikael Karlssons faderskap är härigenom fastställt. Barnets släktnamn kan genom anmälan ändras till faderns släktnamn Karlsson.

Ändring av barns släktnamn till föräldrarnas gemensamma släktnamn

Förutsättningar

Om föräldrarna till ett minderårigt barn ingår äktenskap med varandra och antar ett gemensamt släktnamn kan föräldrarna, om de tillsammans är vårdnadshavare för barnet, också komma överens om att barnet får deras gemensamma släktnamn.

Barnets samtycke

Om barnet har fyllt 12 år krävs barnets samtycke till en ändring av dess släktnamn.

Hur ändras släktnamnet?

Barnets släktnamn ändras genom en skriftlig anmälan till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har sin hemkommun eller sin folkbokföringskommun. Magistraterna har blanketter för en sådan anmälan bl.a. på sin webbplats (www.maistraatti.fi).

Exempel: Lena Dahl och Nils Byman är båda vårdnadshavare för sitt gemensamma barn. De har tidigare valt moderns släktnamn Dahl till barnets släktnamn. Lena Dahl och Nils Byman gifter sig och Lena tar släktnamnet Byman. Lena och Nils kan, om de så önskar, meddela magistraten att deras femåriga barn i fortsättningen ska ha släktnamnet Byman.