Anhängiggörande

Anhängiggörande av ärenden i datasekretessnämnden

Den registeransvarige (den som vill behandla personuppgifter) och dataombudsmannen kan anhängiggöra ärenden i datasekretessnämnden. Den registeransvarige kan söka om tillstånd att behandla personuppgifter och dataombudsmannen kan söka om föreskrifter, t.ex. be att datasekretessnämnden förbjuder lagstridig behandling av personuppgifter. Den registeransvarige kan konsultera dataombudsmannen om behovet att söka tillstånd.

Den registrerade (den som personuppgifterna hänför sig till) kan inte föra ärenden till datasekretessnämnden, tan bör i stället vända sig i ärenden, som gäller behandling av hans/hennes personuppgifter, till dataombudsmannen.

En ansökan till datasekretessnämnden skall lämnas skriftligen och får formuleras fritt. Av ansökan skall framgå åtminstone följande:

  • de ändamål för vilka personuppgifter behandlas
  • uppgift om vems personuppgifter behandlas
  • personuppgifterna som behandlas
  • den ansökandes kontaktuppgifter

Ansökan bör också motiveras för att datasekretessnämnden skall kunna avgöra om förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller utfärdande av föreskrift föreligger.

Ansökan skall undertecknas av sökanden eller en annan som avfattat den.

Ytterligare information om hur man gör en ansökan ges vid behov av datasekretessnämndens sekreterare Tanja Jaatinen, tfn 02956 43500. Datasekretessnämndens e-postadress är [email protected].

Ansökan kan sändas till datasekretessnämnden per post.


Datasekretessnämndens adress är:

Datasekretessnämnden
Justitieministeriet
PB 25
00023 Statsrådet