Hoppa till innehåll
Media

Arbetet mot människohandel

I avsikt att förebygga och motverka människohandel och förbättra ställningen för dess offer utarbetas en förvaltningsövergripande handlingsplan.

Beredningen av handlingsplanen leds av Venla Roth som är statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel. Planen bereds i samarbete mellan flera ministerier samt andra myndigheter och organisationer, bland annat i form av verkstäder och diskussionsmöten i landskapen.

Åtgärderna i handlingsplanen går till exempel ut på att utveckla social- och hälsovården och att effektivisera fullföljandet av straffansvaret.

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ingår flera mål som hänför sig till att bekämpa människohandel.

  • Det utarbetas en lag om hjälp till offer för människohandel och till social- och hälsovårdslagarna fogas ett omnämnande om offer för människohandel.
  • Lagstiftningen uppdateras så att de som blivit offer för människohandel bättre ska kunna få den hjälp de behöver oavsett när straffprocessen inleds, hur den avancerar eller vilken utgången blir.
  • Det ordnas skyddat boende med särskilt stöd för offer för människohandel i enlighet med EU-lagstiftningen. Enligt regeringsprogrammet är det Institutet för hälsa och välfärd som svarar för tillsynen och styrningen av boendetjänsterna.
  • Likabehandlingen av offer för människohandel som mottagare av tjänster förbättras.
  • Det inrättas en grupp inom polisväsendet för att avslöja och undersöka människohandelsbrott.

Kontaktinformation

Venla Roth, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffprocess 0295150011  


Mia Luhtasaari, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet likabehandling  människohandel  etniska relationer  brottsoffer  hållbar utveckling  0295150130  

Tillbaka till toppen