Utredning: Planeringen av en trygg närmiljö bör utvecklas

InrikesministerietJustitieministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 10.5.2019 9.24 | Publicerad på svenska 10.5.2019 kl. 9.37
Pressmeddelande 243/2019

Forskningsinformation bör utnyttjas på ett mer systematiskt sätt än för närvarande i planeringen av en trygg närmiljö. Därtill behövs ny slags utbildning i närmiljöplanering. I en färsk utredningsrapport, som publicerades den 10 maj, rekommenderas det dessutom att trygghetsaspekter beaktas på ett konkret och systematiskt sätt i närmiljöplaneringen.

En god livsmiljö kännetecknas framför allt av trygghet. Trygghet har en betydande inverkan på trivseln i ett bostadsområde. Den har också en inverkan på hur människor använder sin livsmiljö och orienterar sig i den. Invånarnas oro för sitt bostadsområdes försämrade skick och för ökade sociala olägenheter, oroligheter och otrygghet i området bidrar till en vilja att flytta någon annanstans och därmed eventuellt till segregation.

Projektet Närmiljö 2.0 har utrett hur nuläget för styrningen och planeringen av en trygg närmiljö ser ut. Forskarteamet samlade in ett material som utgjorde grunden för bedömningar och förslag, som i sin tur bearbetades med hjälp av en enkät och i expertworkshoppar. Forskarna kartlade också sätt att utnyttja en virtuell 3D-miljö i planeringen av en trygg närmiljö och i bedömningen av närmiljöns trygghet.

Projektet resulterade i 11 centrala principer för planering av en trygg närmiljö. De gäller bland annat närmiljöns kvalitet, belysning, stadsmiljöns läsbarhet, främjande av socialt liv och samarbete samt blandning av funktioner. I utredningsrapporten framhävs betydelsen av exakta och bindande mål som syftar till en trygg närmiljö. Svaren på en enkät som var riktad till kommunala aktörer talar för ett behov av ökad användning av planeringsgrunder i projektplaneringen inom såväl regionutveckling som byggprojekt.

Slutrapporten om projektet innehåller rekommendationer om olika sätt att öka tryggheten och förebygga brott i närmiljön. Det rekommenderas bland annat att forskningsinformation utnyttjas på ett mer systematiskt sätt än för närvarande. Det finns också behov av nya kurser i planering av en trygg närmiljö och i sätt att påverka, styra och bedöma närmiljöns trygghet. Faktorer som har en inverkan på trygghet och skadegörelser bör identifieras i det politiska beslutsfattandet och bedömas med utgångspunkt i den regionala planen och generalplanen. Närmiljöplaner bör utnyttjas i allt större grad för att säkerställa att även trygghetsaspekter beaktas. Dessutom bör kommunerna fästa vikt vid planernas status. Också villkor för överlåtelse av tomter bör tillämpas. I villkoren kunde man beakta exempelvis krav på blandade bostads- och hustyper, skala, synlighet och kvalitet. Nya arbetssätt behövs i uppföljningen av hur målen nås, liksom också i kartläggningen av riskerna i de nuvarande miljöerna. Därtill är det viktigt att kommunerna beaktar trygghetsaspekter i sina fastighetsstrategier. Under projektet konstaterade man också att polisens sakkunskap i framtiden bör utnyttjas allt mer i de olika planeringsskedena.

Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har gjort utredningen inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Rapporten på finska: Turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytila ja suosituksia
Policy Brief
Video: Turvallisuutta lähiympäristöön suunnittelemalla ja ohjaamalla

Ytterligare information: Tarja Häkkinen, ledande forskare, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 474 4561, tarja.hakkinen(at)vtt.fi