Barnvänlig medling i vårdnadstvister vid tingsrätter ska utvidgas till hela landet och bli kommunernas uppgift

Justitieministeriet 27.6.2012 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att förfarandet med medling i vårdnadstvister i domstol med hjälp av ett sakkunnigbiträde etableras och att ordnandet av sakkunnigtjänsterna blir en lagstadgad uppgift för kommunerna. Ett försök med förfarandet har pågått vid vissa tingsrätter. I andra hand föreslås att kommunerna ska ordna sakkunnigtjänster för domstolarna och staten betalar en ersättning för dessa tjänster till kommunerna. På detta sätt skulle de nya uppgifterna inte orsaka tilläggskostnader för kommunerna.

I enlighet med regeringsprogrammet vill arbetsgruppen förbättra barnens ställning inom rättskipningen genom att medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde tas i bruk i hela landet. Medlaren är en domare och han eller hon bistås i uppdraget av en sakkunnig, som är antingen en psykolog eller en socialarbetare. Sakkunnigbiträdets uppgift är att få föräldrarna att förstå vad som är bäst för barnet och styra diskussionen i en sådan riktning att barnets individuella behov blir beaktade.

- Det är viktigt att hitta modeller genom vilka barnvänlig medling kan tas i bruk i hela landet. Alla föräldrar, oberoende av sin hemort och ekonomiska ställning, ska ha lika möjligheter att i stället för rättegång använda sig av sakkunnigtjänster vid medling i vårdnadstvister, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det grundläggande målet är att skapa ett sådant förfarande för avgörande av vårdnadstvister som är snabbt, effektivt och tryggar barnets bästa. Vid medling strävas det efter att hitta en sådan gemensam lösning som är förenlig med barnets bästa och där båda föräldrarnas önskemål har beaktats. Förlikning tryggar oftast bättre än ett domstolsbeslut att barnets relation till båda föräldrarna bevaras.

- Undersökningarna visar att en förlängd konfliktsituation mellan föräldrarna är skadlig för barnet. Därför är det ytterst viktigt att skapa ett snabbt förfarande genom vilket barnets rättigheter kan tryggas och meningsskiljaktigheterna avgöras i ett så tidigt skede som möjligt. Det är också viktigt att säkerställa att barnet har möjlighet att umgås med båda föräldrarna, säger justitieministern.

Enligt förslaget ska den kommun inom vars område tingsrätten ligger svara för ordnandet av de sakkunnigtjänster som behövs vid medling i vårdnadstvister. Vanligen ligger tingsrätten i områdets största kommun, som har de bästa förutsättningarna att ordna dessa tjänster. Tingsrättsorten skulle kunna ordna tjänsterna själv eller som köpta tjänster och kommunen som använt sakkunnigtjänsterna skulle senare betala en ersättning till tingsrättsorten eller tjänsteproducenten. Medlingsförfarandet ska enligt förslaget vara avgiftsfritt för parterna.

Medling sparar arbete och kostnader

Arbetsgruppen konstaterar att kommunerna redan nu har skyldighet att bistå vid vårdnadstvisterna genom att på domstolens begäran göra utredningar om barnets situation. Försöket har visat att medling försnabbar behandlingen av tvister och minskar betydligt behovet av att göra utredningar om barnets ställning. I jämförelse med rättegång kräver medling mindre arbete och kostnader såväl vid domstolarna som vid socialväsendet. Medlingsverksamheten medför indirekta kostnadsbesparingar för kommunerna äveninom andra sektorer, såsom inom familjerådgivningsverksamheten och barnskyddet.

För att trygga att erfarna och kompetenta sakkunniga deltar i medling i vårdnadstvister föreslår arbetsgruppen att kompetenskraven för sakkunnigbiträdena skrivs in i lagen. Skyndsam behandling ska säkerställas så att det i lag föreskrivs om en målsatt tid för ordnande av medlingssammanträdet. För de domare och sakkunnigbiträden som deltar i medling ska dessutom ordnas utbildning.

Försöket med den nya modellen har pågått vid Esbo, Helsingfors, Uleåborgs och Norra Karelens tingsrätter från och med ingången av år 2011. Enligt justitieministeriets beslut ska försöket i början av september utvidgas till sju nya tingsrätter: Birkalands, Egentliga Tavastlands, Södra Karelens, Mellersta Finlands, Österbottens, Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätter.

Ytterligare upplysningar:
ordförande för arbetsgruppen, tingsdomare Anna-Kaisa Aaltonen, Helsingfors tingsrätt, tfn 029 56 44 843, (växel tfn 029 56 44 200), e-post: fö[email protected]

regeringsrådet Anne Hallavainio, JM, tfn 02951 50458, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Information om projektet