Det föreslås att en bestämmelse om konkursgäldenärens rätt att tiga intas i lag

Justitieministeriet 17.9.2012 9.10
Pressmeddelande -

Det föreslås att en bestämmelse om konkursgäldenärens rätt att vid boutredningen tiga om omständigheter som har samband med ett brottmål som väckts mot honom eller henne intas i lag. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

Den brottsmisstänktes rätt att tiga och inte vittna mot sig själv har samband med principen om skydd mot självinkriminering som anses höra till rätten till en rättvis rättegång. För närvarande är omfattningen av skyddet mot självinkriminering oklar i andra förfaranden än sådana som avser brott. För att förtydliga rättsläget ska det i konkurslagen föreskrivas om skydd mot självinkriminering vid konkursförfaranden.

Rätten att tiga ska gälla endast situationer där gäldenären misstänks för ett brott. Till exempel om det misstänks att gäldenären har överfört egendom till utlandet för att göra den oåtkomlig för borgenärerna och därmed gjort sig skyldig till oredlighet som gäldenär, behöver gäldenären inte lämna boförvaltaren uppgifter som hänför sig till denna gärning. Gäldenären ska dock senast när han eller hon styrker att boförteckningen är riktig uppge att han eller hon på grund av en brottsmisstanke har låtit bli att lämna uppgifter.

Bekämpning av grå ekonomi effektiviseras

Som en del av programmet för bekämpning av grå ekonomi föreslås det att boförvaltaren vid behov ska göra en anmälan till polisen om brottsmisstankar som har framkommit vid boutredningen. Vid konkurser som förfaller på grund av bristande medel ska det vara möjligt att till boförvaltaren av statens medel betala ett arvode på högst 600 euro för det extra arbete som en begäran om utredning medför. Delegationen för konkursärenden kommer att ge en rekommendation om i vilka fall en begäran om utredning bör framställas och vilka uppgifter den ska innehålla.

För närvarande är boförvaltaren inte enligt lag skyldig att polisanmäla oklarheter som har framkommit vid konkurs. Vid konkurser som förfaller på grund av bristande medel har boförvaltaren sällan gjort polisanmälan. Uppgiften har skötts av åklagaren som får alla gäldenärsutredningar.

Medellösa konkursbon kan ha samband med ekonomisk brottslighet och boförvaltaren har de bästa förutsättningarna att upptäcka detta. Därför har boförvaltaren också bättre förutsättningar än åklagaren att göra en anmälan till polisen om brottsmisstankar som framkommit. Då anmälningsuppgiften överförs från boförvaltaren till åklagaren kan ekonomiska brott som har samband med konkurs utredas snabbare och mer effektivt, särskilt när det gäller medellösa konkursbon där boets medel inte räcker till för att täcka boförvaltarens kostnader.

Enligt förslaget ska gäldenärsutredningen inte heller längre automatiskt sändas till åklagaren. Detta minskar byråkratin och gör systemet tydligare.

Därtill föreslås att den ersättning som av statens medel betalas till boförvaltaren för uppgörandet av boförteckningen och gäldenärsutredningen då konkursboet är medellöst ska höjas. Maximibeloppet av ersättningen ska höjas från 500 euro till 1 000 euro.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson