Effektiviteten av övervakad frihet på prov ska förbättras läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar blir möjlig

Justitieministeriet 25.10.2012 10.25
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om övervakad frihet på prov ska preciseras. I lagen ska intas mer detaljerade bestämmelser än för närvarande om förutsättningarna för, innehållet i och verkställigheten av övervakad frihet på prov samt om tekniska och andra övervakningsformer. Samtidigt blir det möjligt att ordinera läkemedelsbehandling och eventuell psykosocial vård som syftar till att förebygga sexualbrott. Enligt propositionen som regeringen överlämnade till riksdagen i dag kan läkemedelsbehandlingen ställas som villkor för övervakad frihet på prov.

Övervakad frihet på prov infördes år 2006 som ett nytt steg i frigivningen från fängelset. Övervakad frihet på prov betyder att en fånge kan friges på prov tidigast sex månader före den villkorliga frigivningen. Frihet på prov är en viktig del av en planmässig och gradvis frigivning. Under frihet på prov har fången möjlighet att anpassa sig till ett liv utan brott och droger utanför fängelset under Brottspåföljdsmyndighetens övervakning. Övervakad frihet på prov har visat sig vara ett lyckat system. Omkring 85 procent av fångarna har slutfört friheten på prov med framgång.

Den gällande regleringen på lagnivå av övervakad frihet på prov är mycket knapphändig. Behovet att precisera lagstiftningen syns också i det praktiska arbetet, eftersom den praxis som iakttas vid beredningen och verkställigheten av frihet på prov varierar från ett fängelse till ett annat. Avsikten är att under de närmaste åren öka antalet personer som placeras i övervakad frihet på prov och därför blir det också nödvändigt att införa effektivare övervakningsformer.

Den tekniska övervakningen vid övervakad frihet på prov genomförs i nuläget så att den som har placerats i frihet på prov disponerar en mobiltelefon. I framtiden kunde övervakningen bygga på en övervakningsanordning som fästs vid den dömdes vrist eller handled, på samma sätt vid övervakningsstraff. Detta skulle effektivisera övervakningen, eftersom en övervakningsanordning som är fäst vid fotleden ger larm om den tas bort. Innehållet i övervakningen ska definieras individuellt utifrån fångens uppskattade behov av övervakning.

Läkemedelsbehandlingen syftar till att förebygga återfall i brott

Att fången förbinder sig till den läkemedelsbehandling som förordnas för att förebygga sexualbrott ska enligt förslaget intas som ett nytt villkor för övervakad frihet på prov. I praktiken ska detta gälla gärningsmän som är dömda för t.ex. grov våldtäkt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn. Fången ska börja läkemedelsbehandlingen redan i slutet av fängelsetiden. Behandlingen kunde utgöra en fortsättning till åtgärdsprogrammet för att förbygga sexualbrott (STOP-programmet).

Syftet är att förebygga återfall i sexualbrott. Internationella erfarenheter visar att upprepade sexualbrott kan förebyggas med medicinering som kraftigt nedsätter gärningsmannens sexualdrift. Av de nordiska länderna har man längst erfarenhet av hormonell läkemedelsbehandling inom den danska fångvården. Det ska också vara möjligt att använda medicinering som vanligtvis används för att behandla bland annat depression och tvångssyndrom. Om brotten har samband med missbruksproblem kan även antabus eller ersättningsbehandling med metadon användas.

Enligt förslaget ska läkemedelsbehandlingen alltid basera sigpå den dömdes samtycke. För att behandlingen ska vara effektiv är det viktigt att den som är dömd för sexualbrott själv är motiverad att delta i behandlingen. Eftersom läkemedelsbehandlingen kan ha bieffekter, bör den dömde underrättas om dem innan behandlingen inleds. Medicineringen ska i regel användas tillsammans med psykosocial vård och psykosocialt stöd.

Innan fången placeras i övervakad frihet på prov ska han förplikta sig att fortsätta med läkemedelsbehandlingen också under den villkorliga friheten. Om fången inte följer föreskrifterna om läkemedelsbehandlingen, ska friheten på prov kunna återkallas för viss tid eller helt och hållet eller så ska det kunna bestämmas att den villkorliga friheten delvis är förverkad.

Beslut om läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar ska fattas av en läkare på Brottspåföljdsmyndighetens Psykiatriska sjukhus för fångar. Beslut om placering i övervakad frihet på prov ska i regel fattas av fängelsedirektören.

Under de senaste åren har 90-115 personer per år dömts till ovillkorligt fängelse för sexualbrott. Det uppskattas i propositionen att högst 10 fångar eller övervakade per år skulle delta i läkemedelsbehandlingen

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, justitieministeriet, tfn 02951 50576
överinspektör Vuokko Karsikas, Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, tfn 02956 88479
ansvarig överläkare på Psykiatriska sjukhuset för fångar, forskningsprofessor Hannu Lauerma, tfn 010 368 4951

Anna-Maja Henriksson