FI SV

Lagarna om förundersökning och tvångsmedel kompletteras

Justitieministeriet 29.6.2012 6.00
Pressmeddelande -

Vid justitieministeriet har man berett ett utkast till en regeringsproposition som ska komplettera de nya lagarna om förundersökning av brott och tvångsmedel i samband med förundersökning som träder i kraft i början av 2014. Det har upptäckts ändringsbehov i lagarna redan innan deras ikraftträdande. Till största delen är det fråga om tekniska ändringar. Vid inrikesministeriet håller man på att bereda en kompletterande regeringsproposition som gäller polislagen.

Enligt reformen som trädde i kraft förra augusti kan lagligheten av en husrannsakan föras till tingsrätten för prövning efter att husrannsakan har företagits. I det nya propositionsutkastet föreslås att den person hos vilken husrannsakan företas ska underrättas om rätten att föra husrannsakan till domstolen för prövning.

Enligt propositionsutkastet ska teleavlyssning kunna användas i utredningar som gäller sexuellt utnyttjande av barn. I den gällande tvångsmedelslagen och också i den nya tvångsmedelslagen som träder i kraft år 2014 är möjligheten att använda teleavlyssning begränsad till fall där någon misstänks för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Tillståndet till teleavlyssning beviljas av domstolen.

Det föreslås ändringar i bestämmelserna som gäller förutsättningarna för att använda teleövervakning. Domstolen ska kunna bevilja tillstånd till teleövervakning även när det finns skäl att misstänka olovligt brukande, skadegörelse, kränkning av kommunikationshemlighet eller dataintrång som begåtts med användning av en teleadress eller teleterminalutrustning eller när det finns skäl att misstänka lockande av barn i sexuella syften (s.k. grooming). I sådana fall skulle användningen av teleövervakning därmed inte förutsätta samtycke av den som innehar teleadressen eller teleterminalutrustningen, såsom föreskrivs i den nya tvångsmedelslagen.

Så kallad överskottsinformation som har fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation ska enligt förslaget kunna användas i utredning av brott också om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år och om användning av överskottsinformation kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet. Domstolen ska i samband med huvudförhandlingen besluta om överskottsinformation används som bevis.

Det föreslås att bestämmelserna som gäller underrättelse om användning av hemligt tvångsmedel kompletteras. Om identiteten av en misstänkt som varit föremål för tvångsmedel inte är känd innan tidsfristen för underrättelsen tar slut, ska han eller hon skriftligt underrättas om tvångsmedlet utan obefogat dröjsmål när han eller hon har blivit identifierat.

Propositionsutkastet sänds på en remiss som tar slut i mitten av september.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50340
e-post: fö[email protected]

Regeringens propositionsutkast

Anna-Maja Henriksson