Etablering av allmännyttiga stiftelser ska göras enklare inom EU

Justitieministeriet 19.4.2012 10.50
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag översänt till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till en förordning som syftar till att skapa en ny europeisk stiftelseform. Målet är att göra det enklare för stiftelser att etablera sig, bedriva verksamhet och kanalisera sina medel till allmännyttiga ändamål på EU:s inre marknad. Kommissionen lade fram förslaget till förordning i februari 2012 och behandlingen av förslaget inleddes i en rådsarbetsgrupp i april.

Syftet med förslaget är att införa en europeisk stiftelseform (FE, Fundatio europaea), som i princip ska vara densamma i alla medlemsstater. FE kan bildas genom att grunda en ny stiftelse, genom att omvandla en nationell stiftelse till FE eller genom att sammanslå nationella stiftelser. Medlemsstaterna bör i skattehänseende behandla europeiska stiftelser på samma sätt som inhemska allmännyttiga stiftelser.

Enligt kommissionen ska genomförandet av förslaget minska gränsöverskridande stiftelsers omkostnader och därför ska det finnas mer pengar tillgängliga för deras verksamhet. Detta antas få positiva konsekvenser för EU-medborgarnas allmännyttig verksamhet och för EU:s ekonomi som helhet.

Om förordningen antas i föreslagen form bör det i Finland stiftas en lag om den europeiska stiftelsen. Skattelagstiftningen behöver inte ändras.

Statsrådet förhåller sig positivt till åtgärder som gör det enklareför stiftelser att etablera sig, bedriva verksamhet och kanalisera sina medel till allmännyttiga ändamål. Strävandena att minska de begränsningar som stiftelser möter i sin verksamhet och deras administrativa börda är goda utgångspunkter. Samtidigt måste dock behoven hos de olika intressentgrupperna, en enhetlig nationell beskattning samt konsekvenserna för myndigheterna beaktas. Vid den fortsatta behandlingen bör förslaget i många avseenden klargöras och kompletteras.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet, tfn 09 1606 7664, fö[email protected]
- Personalrepresentation: konsultativ tjänsteman Jouni Lemola, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 604 8934, fö[email protected]
- Beskattning: specialsakkunnig Ilkka Lahti, finansministeriet, tfn 09 1603 2199, [email protected].

Kommissionens förslag till förordning

Information om europeisk förordning om stiftelser (på finska)

Anna-Maja Henriksson