FI SV

Finland börjar tillämpa FN-konventionen om internationella köp i sin helhet

Justitieministeriet 30.5.2012 21.00
Pressmeddelande -

Finland har återtagit den reservation som det gjort till konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) i samband med ratificeringen av konventionen år 1987. Till följd av reservationen har Finland hittills inte varit förbundet av den del i konventionen som gäller ingående av avtal, dvs. del II.

Återtagandet av reservationen träder i kraft den 1 juni 2012. Detta betyder att Finland från och med ingången av juni tillämpar konventionen angående avtal om internationella köp av varor i sin helhet.

Konventionen gäller inte handel som bedrivs i Finland, och därför har återtagandet av reservationen inga konsekvenser för den lagstiftning som tillämpas på inrikeshandeln. På grund av reservationerna som Finland och de övriga nordiska länderna har gjort ska konventionen inte heller i fortsättningen till någon del tillämpas vid köp mellan de nordiska länderna.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuomo Antila, tfn 02951 50228
specialsakkunnig Laura Määttänen, tfn 02951 50332
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson